Informacje o dotacjach i zleceniach usług od Urzędu m.st. Warszawy

W odpowiedzi na różnego rodzaju wątpliwości i pytania, które pojawiły się u części z osób zainteresowanych naszą działalnością, po publikacji w serwisie Twitter przez użytkownika o nazwie Antyleft szczątkowych informacji na temat Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, a następnie powielanych przez kilka serwisów m.in. Niezalezna.pl oraz programy informacyjne TVP – Wiadomości i Panorama, przedstawiamy poniżej zbiorcze, kompleksowe podsumowanie dotyczące dotacji i zleceń od Urzędu m.st. Warszawy, które na przestrzeni lat 2009-2015 otrzymała Stocznia.

Mamy nadzieję, że przedstawione w załączonym materiale informacje pozwolą zainteresowanym osobom zrozumieć: sposób finansowania organizacji pozarządowych w Polsce, w tym naszej instytucji, skalę kwot przeznaczanych przez Urząd m.st. Warszawy na dotacje i zlecenia usług udzielane organizacjom pozarządowym oraz sposób ich przyznawania, a także na tym tle – skalę dotacji i zleceń dla Stoczni.

Jesteśmy przekonani, że dopiero ten pełniejszy kontekst pozwala we właściwy sposób ocenić poszczególne dotacje lub zlecenia przyznane Stoczni, które z rejestru umów m.st. Warszawy wybrał Antyleft, a za nim dziennikarze.

Zwracamy też uwagę, że szczegółowe informacje o naszej działalności (a więc także grantach i zleceniach otrzymywanych od instytucji publicznych, w tym Urzędu m.st. Warszawy) od początku istnienia Stoczni (2009 r.) publikowane są na naszej stronie internetowej w szczegółowych sprawozdaniach finansowych i merytorycznych. Sprawozdanie finansowe Stoczni każdorazowo było przedmiotem audytu biegłego rewidenta, a sprawozdanie z działalności przesyłane w ustawowym terminie do właściwego Ministra.

Opracowanie dot. dotacji i zleceń od Urzędu m.st. Warszawy