Regulamin strony

Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.stocznia.org.pl (dalej: strona lub serwis), za pośrednictwem której są świadczone usługi drogą elektroniczną przez administratora portalu Fundację Stocznia (dalej: Fundacja lub Administrator) z siedzibą w Warszawie przy Placu Zamkowym 10, 00-277 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 324413, nr NIP 7010170150, REGON 141754758.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.

Celem Serwisu jest prezentacja celów i działań Fundacji. Serwis zawiera archiwum opisów wybranych projektów realizowanych przez Fundację, listę publikacji i stron internetowych prowadzonych w ramach przedsięwzięć Stoczni, informacje o zespole oraz osobach współpracujących z Stocznią, wskazówki, w jaki sposób można wesprzeć Fundację (finansowa lub wolontariacko), a także ofertę usług świadczonych przez Fundację. Serwis posiada funkcję zapisu na Newsletter. Zawartość serwisu tworzą materiały tekstowe, graficzne, zdjęciowe oraz audio-wizualne. Za pośrednictwem serwisu Administrator może udostępniać je do pobrania. Na zawartość serwisu składają się również formularze, które pozwalają skontaktować się z Administratorem lub poprosić o kontakt ze strony Administratora. W serwisie mogą być zawarte hiperłącza przekierowujące na podstawy Administratora dotyczące np. realizowanego projektu, a także strony zewnętrzne.

Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.

Do korzystania ze strony niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. Do korzystania z serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie. Wystarczające są dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa.

Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, a w szczególności dostarczanie i przesyłanie za pomocą Serwisu treści o charakterze bezprawnym (np. tzw. “spamu” lub materiałów naruszających prawa autorskie czy dobra osobiste osób trzecich). Zakazane jest wprowadzanie do Serwisu danych niezgodnych z rzeczywistością (w tym podawanie fałszywych danych osobowych lub zgłaszanie fałszywych problemów). W celu zapewnienia bezpieczeństwa i przekazu danych w związku z korzystaniem z serwisu, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

Fundacja dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, jednak informuje, że w wypadku awarii, bez względu na jej przyczynę, istnieje możliwość utraty zgromadzonych danych lub zakłócenia przesyłania danych na stronę. Fundacja zastrzega sobie prawo do wyłączenia strony. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw w dostępności Serwisu, w szczególności ze względu na konieczne do przeprowadzenia prace techniczne lub modernizacyjne.

Zakłócenia w funkcjonowaniu strony mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]. Zgłoszenia będą rozpatrywane na bieżąco przez Fundację w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Fundacja zastrzega sobie możliwość pozostawienia zgłoszenia bez odpowiedzi, jeśli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości lub nieprzestrzegania regulaminu.

Uwagi i pytania dotyczące strony mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected].

Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania, tj. od dnia 18 lutego 2022 r. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. O zmianach będziemy informowali w widoczny sposób na stronie Serwisu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Korzystanie przez użytkownika ze strony po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.