credo

Jesteśmy instytucją misyjną, a zatem uznajemy, że istnienie Stoczni nie jest celem samym w sobie, a jedynie środkiem do realizacji wartości większych niż ona sama. Bronimy się przed cynizmem i apatią, uznając, że sposób urządzenia świata nie jest zdeterminowany i że wciąż warto zabiegać o to, aby był raczej lepszy niż gorszy.

Chcemy dobrze identyfikować i mierzyć się z realnymi wyzwaniami społecznymi w Polsce – zarówno tymi dotyczącymi poszczególnych osób, jak i tworzonych przez nie wspólnot. Kieruje nami ciekawość, ale bardziej jeszcze troska. Staramy się ćwiczyć w sobie zdolność do rozpoznawania owych wyzwań i odważnego, adekwatnego reagowania na nie w ramach dostępnych nam środków i metod. Za charakterystyczne dla Stoczni uznajemy w szczególności te, które oparte są na partycypacji, innowacyjności i refleksyjności.

Za kluczową wartość – jako środek i cel – uznajemy szeroko rozumianą partycypację i emancypację. Wierzymy, że słuchanie ma wartość nie mniejszą niż mówienie, jeśli chodzi o urządzanie spraw publicznych, ich badanie, poszukiwanie rozwiązań i innowacji czy wreszcie funkcjonowanie instytucji (w tym w pierwszej kolejności samej Stoczni).

Żyjemy w świecie podlegającym gwałtownym zmianom. Pojawiają się w nim nowe wyzwania, a stare nabierają większych niż dotychczas rozmiarów. Zauważamy, że konieczne jest odważne poszukiwanie nowych rozwiązań. Uznajemy, że innowacyjność społeczna w istotnym stopniu determinuje odporność i zdolność do przetrwania, a także rozwój wspólnot – zaczynając od tych najmniejszych, a kończąc na tych globalnych. Wierzymy, że źródła owych innowacji często pojawiają się w miejscach innych, niż dotychczas sądzono – często spontanicznie i oddolnie. Chcemy ich szukać i je wspierać.

Wierzymy, że istotnym instrumentem pomocnym w mierzeniu się z piętrzącymi się wyzwaniami społecznymi jest wiedza, rozumiana zarówno jako zdolność do obiektywnego rozpoznawania i opisywania rzeczywistości oraz do praktycznego działania i zmiany (rodzaj rzemiosła i sprawstwa), jak i jako roztropność w ich stosowaniu. W skrócie nazywamy to zdolnością do nawigacji. Ufamy, że największy walor ma ich harmonijne połączenie, dlatego w szczególności staramy się budować pomosty między wiedzą akademicką i teoretyczną a światem społecznej praktyki i doświadczenia.

Kultywujemy – w sobie samych i wśród innych – refleksyjność rozumianą jako namysł nad sensownością i jakością własnych działań. Ćwiczymy w sobie zdolność do kwestionowania własnych poczynań i odwagę do przyznawania się do błędów. Jednocześnie staramy się być zdolni do nazywania sukcesów (swoich i innych) i cieszenia się nimi, jeśli się przydarzą.

Wierzymy, że szczególnie istotnymi, a co za tym idzie – wartymi obrony, wartościami ładu społecznego są: obywatelskie zaangażowanie (zarówno w wymiarze politycznym, jak i międzyludzkim), dobrze rozumiany patriotyzm, poszanowanie dobra wspólnego, równowaga roszczeń i zobowiązań oraz rozsądny umiar w tych pierwszych, odpowiedzialność, samorządność i decentralizacja, kontrola obywatelska, nieskrępowana przestrzeń działania społeczeństwa obywatelskiego, praworządność, odpowiedzialność i rozliczalność władzy, ochrona wolności obywatelskich, równość wobec prawa, solidarność społeczna, odstąpienie od przemocy, nastawienie na dialog i dążenie do konsensusu. Staramy się być gotowi działać na ich rzecz i odważnie ich bronić, jeśli byłyby zagrożone – nawet, jeśli oznacza to ryzyko dla nas samych. Tym bardziej troszczymy się o integralność Stoczni jako instytucji, zdolność do suwerennego działania i odporność na zagrożenia.

Jako organizacja staramy się przestrzegać najwyższych standardów dotyczących działania organizacji pozarządowych, w szczególności dotyczących jawności działania, misyjności, prymarności celów społecznych nad ekonomicznymi, demokratycznego charakteru zarządzania, istnienia wewnętrznych mechanizmów nadzoru, przewidywalności i koordynacji działań, efektywności, oszczędności, suwerenności w stosunku do instytucji zewnętrznych (w szczególności administracji publicznej, partii politycznych i firm komercyjnych).

Staramy się możliwe najbardziej ograniczać nasz instytucjonalny egocentryzm. Jesteśmy otwarci na partnerską współpracę z innymi. Praktykujemy nierywalizacyjne podejście do sposobu działania w środowisku innych instytucji, w tym w szczególności instytucji pozarządowych. Pielęgnujemy dobre relacje z kluczowymi partnerami – jesteśmy spolegliwi w stosunkach z nimi. Troszczymy się o wiarygodność własnych zobowiązań wobec innych i jednoczesne unikanie paternalizmu. Staramy się być szczerzy w komunikacji, a także otwarci na krytykę ze strony innych i wyciągać z niej wnioski.

Akceptujemy i wspieramy różnorodność przekonań i sposobu bycia wewnątrz zespołu Stoczni. Doceniamy wartość, jaka płynie z różnic perspektyw. Jednocześnie, przy całej różnorodności, stanowczo nie zgadzamy się na przekraczanie linii wyznaczanej przez wartości kardynalne: w szczególności na przypadki braku poszanowania godności innych osób.

Dokładamy wszystkich starań, aby być dobrym pracodawcą. Staramy się dbać o pracowników, respektować ich prawa i wynagradzać sprawiedliwie ich wysiłek. W możliwie największym stopniu chcemy pracownikom Stoczni zapewniać bezpieczeństwo i przewidywalność zatrudnienia. Staramy się troszczyć się o ich rozwój zawodowy i osobisty, a także w możliwie największym stopniu włączać ich w proces zarządzania organizacją.

Wspieramy się wzajemnie w duchu koleżeństwa. Nie tolerujemy intryganctwa, intencjonalnej wrogości i jakichkolwiek form przemocy we wzajemnych relacjach.

Staramy się w odpowiedzialny sposób włączać do pracy wolontariuszy – dbając o ich prawa i troszcząc się o to, aby ich praca była sensowna i nigdy nie była marnotrawiona. Wierzymy, że ich gotowość do bezinteresownego zaangażowania jest dowodem i testem wiarygodności i wartości naszych działań.