Statut

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja Stocznia, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

 1. Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych,
 2. Polsko Amerykańską Fundację Wolności,
 3. Stowarzyszenie Klon/Jawor,

zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez Izabelę Miklas notariusza w Warszawie, w dniu 06. 02. 2009 r., za numerem Repertorium A nr 337/2009, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może ustanawiać swoje oddziały, filie i przedstawicielstwa lub uczestniczyć w innych organizacjach w kraju i za granicą.
 3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji.
 4. Fundacja może używać następującego skrótu swojej nazwy „Stocznia”, wyróżniającego znaku graficznego oraz odpowiednika swojej nazwy w wybranych językach obcych. Odpowiednik nazwy w języku angielskim brzmi: Shipyard Foundation.
 5. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 5

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy ds. nauki i szkolnictwa wyższego.

Cel i formy działania Fundacji

§ 6

Celem Fundacji jest:

 1. wypracowanie i wdrażanie innowacji społecznych,
 2. wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji obywatelskiej,
 3. wykorzystywanie dorobku naukowego i warsztatu nauk społecznych do tworzenia wiedzy użytecznej do diagnozowania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych oraz projektowania i realizacji przedsięwzięć prorozwojowych, zwłaszcza na poziomie lokalnym,
 4. tworzenie i szerokie upowszechnianie wiedzy i zasobów informacyjnych, w szczególności z zakresu diagnostyki problemów i pobudzania aktywności społecznej.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele w obszarach: umacniania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego; budowania kapitału społecznego, rozwiązywania problemów społecznych i partycypacji obywatelskiej; wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego, zwłaszcza na obszarach wymagających szczególnej pomocy; wspierania organizacji pozarządowych i inicjatyw lokalnych społeczności; edukacji, oświaty i wychowania; kultury; ochrony i promocji zdrowia; promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej; ochrony praw konsumentów; wspierania i organizacji wolontariatu; działalności na rzecz niepełnosprawnych; równości praw kobiet i mężczyzn; krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; działania na rzecz mniejszości narodowych; rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami; działania na rzecz integracji europejskiej.

§ 8

 1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:
 1. prowadzenie własnych badań w dziedzinie problematyki społecznej oraz merytoryczne lub finansowe wspieranie badań prowadzonych przez inne organizacje i instytucje;
 2. prowadzenie własnych działań pilotażowych oraz merytoryczne lub finansowe wspieranie pilotażowych działań innych organizacji i instytucji w zakresie innowacyjnego badania i rozwiązywania problemów społecznych oraz dostarczania impulsów prorozwojowych dla społeczeństwa i modernizacji kraju;
 3. tworzenie narzędzi pomocnych przy diagnozowaniu potrzeb społecznych oraz uzyskiwaniu pozytywnej zmiany społecznej;
 4. inicjowanie debaty publicznej oraz rekomendowanie rozwiązań o charakterze systemowym w dziedzinie problematyki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem społeczeństwa obywatelskiego;
 5. prowadzenie ewaluacji programów zorientowanych na rozwiązywanie problemów społecznych, rozwój społeczeństwa obywatelskiego i budowę kapitału społecznego, w tym programów Fundatorów, w celu pełnej oceny ich długofalowych skutków oraz stopnia, w jakim podjęte działania i osiągnięte rezultaty odpowiadają na społeczne potrzeby i problemy;
 6. przygotowywanie i wydawanie opracowań, analiz i sondaży;
 7. organizowanie seminariów, konferencji, warsztatów, debat, targów;
 8. prowadzenie i wspieranie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym prowadzenie szkoleń i doradztwa;
 9. udzielanie stypendiów, dotacji i nagród osobom, organizacjom oraz instytucjom na działania związane z realizacją celów Fundacji, w szczególności o charakterze naukowo-badawczym;
 10. podejmowanie wspólnych działań z innymi – krajowymi i zagranicznymi – organizacjami, instytucjami publicznymi, samorządami lokalnymi, placówkami naukowymi, ośrodkami akademickimi, przedsiębiorstwami, w zakresie problematyki wyznaczonej celami Fundacji;
 11. gromadzenie i tworzenie zasobów informacji z zakresu tematyki społecznej oraz ich promowanie;
 12. udostępnianie zainteresowanym osobom i środowiskom informacji, wiedzy i umiejętności przyczyniających się do lepszego zrozumienia spraw społecznych, a zwłaszcza czynników sprzyjających rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, a także unowocześniania edukacji i modernizacji kraju.
 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współdziałać z innymi podmiotami polskimi i zagranicznymi, na podstawie stosownych umów i porozumień, a także podejmować starania o pomoc rzeczową i finansową od polskich i zagranicznych instytucji i organizacji.

§ 9

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 47.500,- (słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset) złotych, na którą składają się następujące kwoty przyznane przez Fundatorów:
  • Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych: 13.500,- (słownie: trzynaście tysięcy pięćset) złotych,
  • Polsko-Amerykańską Fundację Wolności: 30.000,- (słownie: trzydzieści tysięcy) złotych,
  • Stowarzyszenie Klon /Jawor: 4.000,- (słownie: cztery tysiące) złotych,
  • oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Przekazana przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności kwota na Fundusz założycielski zostaje przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.
 3. Ze środków funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznaczona jest kwota 3.000,- (słownie: trzy tysiące) złotych.

§ 10

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
  1. spadków, zapisów, darowizn, dotacji, subwencji i grantów, w tym również pochodzących od Fundatorów,
  2. dochodów ze zbiórek publicznych,
  3. dochodów z działalności gospodarczej,
  4. odsetek od lokat kapitałowych oraz dochodów z papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, a także dochodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych,
  5. dochodów z praw majątkowych, ruchomości i nieruchomości.
 2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

§ 11

Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

Działalność gospodarcza

§ 12

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:

 1. wydawanie książek (58.11.Z)
 2. pozostała działalność wydawnicza (58.19 Z),
 3. badania rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
 4. działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
 5. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.B),
 6. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
 7. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z),
 8. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),
 9. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),
 10. sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
 11. restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A),
 12. przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),
 13. działalność portali internetowych (63.12.Z),
 14. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),
 15. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności i zarządzania (70.22.Z),
 16. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z),
 17. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z),
 18. działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z),
 19. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
 20. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),
 21. działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
 22. artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z)
 23. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)

§ 13

 1. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w rozmiarach służących celom Fundacji jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 2. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną (zakład) bądź bezpośrednio przez samą Fundację.

§ 14

Dla zapewnienia ciągłości pracy Fundacji, Zarząd Fundacji może postanowić o utworzeniu z dochodów Fundacji funduszu rezerwowego, z którego będą pokrywane wydatki Fundacji w dalszych latach jej funkcjonowania. Wysokość potrąceń na fundusz rezerwowy oraz jego wysokość określa Zarząd  Fundacji.

§ 15

W Fundacji niedopuszczalne jest:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 4. dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Organy Fundacji

§ 16

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji, w dalszej części Statutu zwana „Radą”.
 2. Zarząd Fundacji, w dalszej części Statutu zwany „Zarządem”.

Rada Fundacji

§ 17

Rada Fundacji sprawuje nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 18

 1. Rada składa się z trzech do dziewięciu członków, w tym Przewodniczącego Rady. W skład Rady mogą wchodzić Zastępcy Przewodniczącego Rady.
 2. Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący, wybrany przez Radę spośród członków Rady, za wyjątkiem Przewodniczącego pierwszej Rady, którego powołują Fundatorzy.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Każdy z Fundatorów ma prawo powołania nie więcej niż dwóch członków. Rada ma prawo dokooptować nie więcej niż trzech członków w granicach określonych w ust 1. § 18, w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej 2/3 członków.
 4. Członkowie Rady następnych kadencji powoływani są w ten sposób, że:
  1. każdy z Fundatorów ma prawo powołać jednego członka Rady,
  2. pozostałych członków Rady w granicach określonych w ust. 1. § 18 powołuje ustępująca Rada spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Rady. Każdy z członków Rady ma prawo zgłoszenia nie więcej niż trzech kandydatur.

Jeżeli liczba członków Rady powołanej w opisany wyżej sposób jest mniejsza od maksymalnej liczby członków określonej w ust. 1.§ 18, to ma ona prawo dokooptować członków w granicach określonych w ust 1.§ 18, w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej 2/3 członków.

 1. Członek Rady może być odwołany, na wniosek członka Rady, w każdym czasie uchwałą Rady, podjętą w głosowaniu tajnym większością 3/4 głosów, w obecności przynajmniej 3/4 członków.
 2. Członkowie Rady powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Członkowie Rady mogą pełnić swoje funkcje przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Powołanie Rady nowej kadencji powinno nastąpić nie wcześniej niż na trzy miesiące przed upływem bieżącej kadencji Rady i nie później niż w dniu jej upływu. Powyższe ograniczenie nie dotyczy przypadku, o którym mowa w ust. 4. § 18 zdanie drugie. Bieg kadencji nowo wybranej Rady rozpoczyna się z datą upływu kadencji bieżącej Rady.
 4. Mandat członka Rady wygasa z dniem upływu kadencji. Mandat członka Rady powołanego w trakcie kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady danej kadencji.
 5. Mandat członka Rady wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady.
 6. W celu realizacji swoich zadań Rada może badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji majątku Fundacji.
 7. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu.
 8. Na członków Rady nie mogą być powołane ani nie mogą pełnić funkcji w Radzie osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 19

 1. Rada zbiera się co najmniej dwa razy do roku.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady, bądź na wniosek Zarządu. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady posiedzenia Rady zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Zastępca Przewodniczącego Rady, lub upoważniony przez Przewodniczącego inny członek Rady.
 3. Obrady Rady są protokołowane. Decyzje Rady podejmowane są w formie uchwał w głosowaniu jawnym. Tajne głosowanie zarządza się nad wnioskami o powołanie i odwołanie członka Zarządu lub Rady, udzielenie absolutorium członkom Zarządu, jak również na wniosek któregokolwiek z członków Rady.
 4. Uchwały Rady podejmowane są przy obecności co najmniej połowy jej członków bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 5. Rada podejmuje uchwały na posiedzeniach. Rada może również podejmować uchwały w trybie pisemnym, w tym w formie elektronicznej, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 6. Tryb działania Rady określa uchwalony przez nią Regulamin.

§ 20

Oprócz spraw określonych w innych postanowieniach Statutu do zadań Rady Fundacji należy:

 1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, za wyjątkiem członków pierwszego składu Zarządu, których powołują Fundatorzy,
 2. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu,
 3. ocena działalności Zarządu,
 4. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 5. wykonywanie nadzoru i kontroli nad działalnością Fundacji,
 6. ustalanie zasad i warunków zatrudnienia i wynagradzania członków Zarządu,
 7. uchwalanie przedstawianych przez Zarząd wieloletnich planów działania Fundacji oraz ich corocznych aktualizacji zawierających także plany finansowe Fundacji,
 8. zatwierdzanie przedłożonych przez Zarząd zasad prowadzenia działalności gospodarczej, decyzji o podjęciu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasad wynagradzania w jednostkach działalności gospodarczej,
 9. zatwierdzanie wniosków Zarządu w zakresie powoływania oddziałów, przedstawicielstw i innych jednostek Fundacji,
 10. wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Fundacji w oparciu o rekomendacje przygotowane przez Zarząd,
 11. zatwierdzenie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji i rocznego sprawozdania finansowego Fundacji,
 12. udzielenie  członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 13. zmiana Statutu Fundacji, w tym celu Fundacji,
 14. podejmowanie decyzji o połączeniu Fundacji z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 21

 1. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
 2. Członkowie Rady mogą zrezygnować z wynagrodzenia i zwrotu kosztów.
 3. Wysokość wynagrodzenia z zastrzeżeniem ust. 1 § 21 określa Rada Fundacji po konsultacji z Zarządem.

Zarząd Fundacji

§ 22

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady.

§ 23

Zarząd składa się od dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu. W skład Zarządu może wchodzić Wiceprezes wybierany przez Zarząd.

§ 24

Pracami Zarządu kieruje i przewodniczy jego posiedzeniom Prezes Zarządu.

§ 25

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z pełnomocnikiem powołanym przez Zarząd.

§ 26

 1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada na okres trzyletniej kadencji. Wyjątkiem jest pierwszy Zarząd, jego Prezes i Wiceprezes, którzy zostają powołani przez Fundatorów.
 2. Za wyjątkiem pierwszego Zarządu, liczbę członków Zarządu w granicach określonych w § 23 określa każdorazowo Rada.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Członek Zarządu może być odwołany, na wniosek członka Rady, przez Radę przed upływem kadencji, w drodze uchwały  podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
 5. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem upływu kadencji. Mandat członka Zarządu powołanego w trakcie kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu danej kadencji.
 6. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji, albo odwołania ze składu Zarządu uchwałą Rady.
 7. Na członków Zarządu nie mogą być powołane ani nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 27

 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, w głosowaniu jawnym.
 2. Uchwały Zarządu są podejmowane przy obecności co najmniej połowy jego członków zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 3. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach. Zarząd może również podejmować uchwały w trybie pisemnym, w tym w formie elektronicznej, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności upoważniony przez niego członek Zarządu.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

§ 28

Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego Zarząd sporządza i przedkłada Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji oraz roczne sprawozdanie finansowe Fundacji wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta sporządzonym zgodnie z zasadami rachunkowości.

§ 29

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 2. realizacja celów statutowych Fundacji,
 3. opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji oraz ich corocznych aktualizacji zawierających także plany finansowe Fundacji w celu przedłożenia do zatwierdzenia przez Radę oraz realizacja zatwierdzonych planów,
 4. powoływanie za zgodą Rady ciał doradczych (np. rad programowych) niebędących organami Fundacji, określając w uchwale o powołaniu ich skład oraz sposób i zakres działania,
 5. opracowanie regulaminu pracy Zarządu określającego organizację oraz tryb funkcjonowania Zarządu i przedłożenie  go zatwierdzenia przez Radę,
 6. opracowanie i zatwierdzanie regulaminów przyznawania dotacji, stypendiów i nagród w ramach programów realizowanych przez Fundację,
 7. zatrudnienie pracowników Fundacji i ustalanie ich wynagrodzenia,
 8. wnioskowanie do Rady o zmianę Statutu,
 9. wnioskowanie do Rady o połączenie Fundacji z inną fundacją,
 10. przedstawienie do wyboru przez Radę biegłych rewidentów do badania rocznego sprawozdania finansowego Fundacji.

§ 30

 1. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia swych obowiązków wynagradzani. Wysokość wynagrodzenia z tego tytułu i sposób zatrudnienia członków Zarządu ustala Rada.
 2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji, jak również zatrudniać konsultantów oraz ich zespoły do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć.
 3. W umowach między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, Fundację reprezentuje Rada, w imieniu której działa Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego Rady, lub upoważniony przez Przewodniczącego inny członek Rady.

Zmiana Statutu

§ 31

Zmiany Statutu Fundacji, w tym zmiana celu Fundacji, mogą być dokonywane z inicjatywy Rady lub na wniosek Zarządu, na podstawie uchwały Rady podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 3/4 członków Rady.

Połączenie z inną fundacją

§ 32

Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 33

Uchwałę w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 3/4 członków Rady. Uchwała w przedmiocie połączenia może być podjęta tylko po uprzednim powiadomieniu wszystkich członków Rady o takim wniosku i doręczeniu im treści projektu uchwały.

Likwidacja Fundacji

§ 34

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

§ 35

 1. Uchwałę o likwidacji Fundacji Rada podejmuje większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej 3/4 członków Rady. Uchwała o likwidacji może być podjęta tylko po uprzednim powiadomieniu wszystkich członków Rady o takim wniosku i doręczeniu im treści projektu uchwały.
 2. Jeżeli Rada w uchwale, której mowa w ust. 1. § 35, nie powoła likwidatora, likwidację przeprowadza Zarząd.
 3. Środki majątkowe pozostałe po zakończeniu likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na cele zbieżne z celem Fundacji określonym w § 6 lub też mogą być przekazane na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji pozarządowych o zbieżnych celach z celem Fundacji. O przeznaczeniu tych środków decyduje Rada Fundacji. Decyzję o przeznaczeniu środków podejmuje Rada Fundacji większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej 3/4 członków Rady. Uchwała o przeznaczeniu środków pozostałych po zakończeniu procesu likwidacji, może być podjęta tylko po uprzednim powiadomieniu wszystkich członków Rady o takim wniosku i doręczeniu im treści projektu uchwały.

Postanowienia końcowe

§ 36

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa polskiego.
 2. Fundacja składa corocznie Ministrowi nadzorującemu Fundację zatwierdzone przez Radę Fundacji sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy.
 3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2. § 36, jest przez Fundację udostępnione do publicznej wiadomości
 4. Fundatorzy, o których mowa w § 1 Statutu, wykonują uprawnienia Fundatorów określone w Statucie do czasu zakończenia swojego bytu prawnego. W razie, gdyby z jakichkolwiek przyczyn wszyscy Fundatorzy wskazani w § 1 zakończyliby swój byt prawny, wówczas wszystkie ich uprawnienia przejmuje Rada Fundacji.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Statucie stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy o fundacjach.

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” (obecnie Fundacja Stocznia) została ufundowana w 2009 r. przez:

Fundacja Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych logo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności logo

Stowarzyszenie Klon/Jawor logo