Regulamin darowizn

Regulamin przekazywania darowizn na stronie www.stocznia.org.pl

Aktualizacja: luty 2022 r.

I. Postanowienia wstępne 

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia przez Fundację Stocznia, Warszawa, 00-277 przy Placu Zamkowym 10, KRS: 0000324413, NIP: 7010170150, zwaną dalej Fundacją usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu osobom korzystającym ze strony www.stocznia.org.pl, przekazywanie darowizn pieniężnych na działania statutowe Fundacji.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Darczyńcy, należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą ze strony www.stocznia.org.pl w celu przekazania darowizny.
 3. Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców na stronie www.stocznia.org.pl.

II. Zasady przekazywania darowizn na stronie www

 1. Darowiznę można przekazać po kliknięciu „wpłać darowiznę” na stronie  www.stocznia.org.pl w tym celu należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie operatora płatności PayU.
 2. Przekazywanie darowizn na stronie www.stocznia.org.pl odbywa się za pośrednictwem operatora płatności – PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 3. Darowiznę można wpłacić przy pomocy przelewu elektronicznego i systemu płatności mobilnych BLIK.
 4. Wpłaty Darczyńców są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane.
 5. Za pośrednictwem strony można przekazywać darowizny jednorazowe i cykliczne (zwane dalej „Subskrypcją”).
 6. Przekazując darowiznę Darczyńca może wybrać jedną z kwot sugerowanych na stronie www.stocznia.org.pl lub wpisać dowolną, wybraną przez siebie kwotę w pole „Inna kwota”.
 7. Darczyńca może zdecydować się na regularne wsparcie działań Fundacji tj. wybrać opcję wpłat cyklicznych, czyli Subskrypcję. 
 1. w celu uruchomienia Subskrypcji należy zaznaczyć w formularzu zamieszczonym na stronie www.stocznia.org.pl opcję wpłat cyklicznych,
 2. Subskrypcja ma charakter comiesięcznej darowizny automatycznie przekazywanej za pomocą karty kredytowej lub debetowej,
 3. decydując się na Subskrypcję Darczyńca wyraża zgodę na pobieranie przez operatora płatności z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości zadeklarowanej darowizny,
 4. rozpoczęcie Subskrypcji jest równoznaczne z utworzeniem dla Darczyńcy strony internetowej konta personalnego; dane dostępowe do konta są przesyłane za pomocą wiadomości email,
 5. dostęp do konta personalnego jest możliwy na stronie, której adres otrzymamy w wiadomości email po rozpoczęciu subskrypcji;
 6. Fundacja  nie przechowuje danych karty kredytowej lub debetowej Darczyńcy, dane te przechowuje operator płatności, 
 7. operator płatności, pośrednicząc w dokonaniu płatności, udostępnia narzędzie Token umożliwiające przypisanie do indywidualnego użytkownika/czki unikalnego identyfikatora za pomocą, którego Darczyńca cyklicznie dokonuje darowizn w celu wsparcia działań Fundacji,
 8. po zweryfikowaniu danych karty kredytowej lub debetowej Fundacja otrzyma pierwszą darowiznę, a Darczyńca – wiadomość e-mail potwierdzającą prawidłowe uruchomienie Subskrypcji,
 9. kolejne darowizny będą przekazywane w odstępne 30 dni,
 10. Darczyńca może w dowolnym momencie zrezygnować z Subskrypcji. W tym celu należy się skontaktować z biurem Fundacja Stocznia, KRS: 0000324413 ul. Pl. Zamkowy, 00-277 Warszawa, dzwoniąc na numer 22 827 01 05 lub wysyłając maila na [email protected].

  1. w celu uruchomienia Subskrypcji należy zaznaczyć w formularzu zamieszczonym na stronie www.stocznia.org.pl opcję wpłat cyklicznych,
  2. Subskrypcja ma charakter comiesięcznej darowizny automatycznie przekazywanej za pomocą karty kredytowej lub debetowej,
  3. decydując się na Subskrypcję Darczyńca wyraża zgodę na pobieranie przez operatora płatności z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości zadeklarowanej darowizny,
  4. rozpoczęcie Subskrypcji jest równoznaczne z utworzeniem dla Darczyńcy strony internetowej konta personalnego; dane dostępowe do konta są przesyłane za pomocą wiadomości email,
  5. dostęp do konta personalnego jest możliwy na stronie, której adres otrzymamy w wiadomości email po rozpoczęciu subskrypcji;
  6. Fundacja  nie przechowuje danych karty kredytowej lub debetowej Darczyńcy, dane te przechowuje operator płatności, 
  7. operator płatności, pośrednicząc w dokonaniu płatności, udostępnia narzędzie Token umożliwiające przypisanie do indywidualnego użytkownika/czki unikalnego identyfikatora za pomocą, którego Darczyńca cyklicznie dokonuje darowizn w celu wsparcia działań Fundacji,
  8. po zweryfikowaniu danych karty kredytowej lub debetowej Fundacja otrzyma pierwszą darowiznę, a Darczyńca – wiadomość e-mail potwierdzającą prawidłowe uruchomienie Subskrypcji,
  9. kolejne darowizny będą przekazywane w odstępne 30 dni,
  10. Darczyńca może w dowolnym momencie zrezygnować z Subskrypcji. W tym celu należy się skontaktować z biurem Fundacja Stocznia, KRS: 0000324413 ul. Pl. Zamkowy, 00-277 Warszawa, dzwoniąc na numer 22 827 01 05 lub wysyłając maila na [email protected].

III. Opłaty

Fundacja nie pobiera od Darczyńcy żadnej prowizji ani innych dodatkowych opłat od wpłat Darowizn.

IV. Zwolnienia podatkowe

Zgodnie z przepisami prawa art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje możliwość odliczenia od dochodu w roku podatkowym wartość przekazanych darowizn. Darowizny przekazane na działania Fundacji można odliczyć od dochodu: osoba fizyczna do kwoty równej 6% dochodu przed opodatkowaniem (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od osób fizycznych), a osoba prawna do kwoty równej 10% dochodu przed opodatkowaniem (art. 18 ust. 1 pkt. 1 i 7 ustawy o podatku od osób prawnych). Potwierdzenie przelewu należy przechowywać 5 lat od dokonania darowizny.

V. Reklamacje, zwroty 

 1. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny należy je zgłosić Fundacji pod adresem: [email protected] 
 2. Darczyńca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach operatora płatności nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w formie:

  1. pisemnej na adres PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań
  2. elektronicznej poprzez formularz https://www.payu.pl/pomoc),
  3. telefonicznej pod numerem telefonu: + 48 61 628 45 05 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Darczyńca), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.

VI. Dane osobowe Darczyńców

 1. Fundacja Stocznia jest administratorem danych osobowych Darczyńców i zobowiązuje się do ochrony tych danych zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przekazania darowizny. 
 3. Wpłacając darowiznę Darczyńca przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie danych osobowych ma na celu realizację umowy darowizny (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), obsługę darowizny zgodnie z obowiązującym prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane osobowe mogą służyć też w celu korespondencji, przesłania podziękowania Darczyńcy za wpłatę, kontaktu z Darczyńcą w przypadku problemów z obsługą darowizny lub w celu potwierdzenia wpłynięcia płatności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 4. Dane osobowe Darczyńców są przetwarzane w celu realizacji umowy do czasu przedawnienia roszczeń (6 lat), a w celu realizacji obowiązków prawnych przez okres przewidziany w ustawie o rachunkowości (7 lat), w celu przesłania podziękowań i zarządzania relacjami (do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub przez okres 2 lat) od czasu ostatniej interakcji (wpłaty).
 5. Fundacja może gromadzić następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu i kwotę darowizny – jeśli Darczyńca przekazał te dane.
 6. Darczyńcy mają prawo żądać dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W tym celu należy zgłosić informację na adres: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Fundacji. Jeśli Darczyńca uważa, że jego prawa zostały naruszone, ma możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Więcej informacji na temat gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Fundację znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej na www.stocznia.org.pl.