Co udało nam się zrobić dzięki wsparciu Fundacji Batorego?

W piątek 25 listopada br. w wieczornych Wiadomościach TVP po raz kolejny w ostatnich tygodniach mowa była m.in. o Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Tym razem pojawiliśmy się w kontekście finansowania m.in. naszych działań przez Fundację im. Stefana Batorego, której jednym z darczyńców jest Instytut Społeczeństwa Otwartego (OSI) założony i finansowany przez George’a Sorosa.

„Zwyczajowo” już w materiale Wiadomości TVP nie znalazła się niestety informacja na temat tego, na co przeznaczone było to wsparcie finansowe i co dzięki niemu udało nam się zrealizować.

Szczegółowe dane na ten temat znajdują się w naszych corocznych sprawozdaniach publikowanych na stronie www Stoczni, ale warto choć w skrócie przedstawić je także w tym miejscu. Zapoznanie się z tymi faktami pozwala w szerszym i pełniejszym kontekście osadzić informacje przedstawione we wczorajszym materiale Wiadomości.

Ze wsparcia Fundacji im. Stefana Batorego, pochodzącego ze środków OSI, korzystaliśmy w latach 2010-2016. Realizowaliśmy działania finansowane w ramach dwóch programów Fundacji – programu „Demokracja w działaniu” w latach 2010-2014 oraz akcji „Masz głos, masz wybór” w ramach edycji 2012/13 oraz 2015/16.

Dzięki temu wsparciu uruchomiliśmy i rozwinęliśmy nasze działania w obszarze partycypacji obywatelskiej, którą rozumiemy jako włączanie obywateli w procesy decyzyjne, ich uczestnictwo w dyskusji nad ważnymi dla nich sprawami oraz w podejmowaniu istotnych decyzji – zarówno na szczeblu lokalnym jak i ogólnokrajowym.

Dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego m.in.:

  • uruchomiliśmy portal partycypacjaobywatelska.pl, na którym zebraliśmy publikacje, przykłady i opisy metod, które można wykorzystywać w prowadzeniu procesów konsultowania i współwymyślania z mieszkańcami różnego rodzaju rozwiązań ich dotyczących (np. zagospodarowania przestrzeni publicznej, oferty domu kultury czy lokalnych strategii). Z portalu korzystają samorządowcy i aktywiści zainteresowani m.in. tematem konsultacji społecznych, budżetu partycypacyjnego;
  • uruchomiliśmy serię seminariów i warsztatów na temat różnych aspektów partycypacji obywatelskiej, np. organizowania konsultacji społecznych włączających różne strony w przypadku budzących kontrowersje inwestycji publicznych albo konsultacji z udziałem osób starszych lub młodzieży (materiały podsumowujące znajdują się tutaj);
  • stwarzaliśmy liczne okazje do poznawania się, wymiany doświadczeń i wzajemnego uczenia się od siebie tzw. praktyków partycypacji, czyli osoby zawodowo lub wolontaryjnie zainteresowanych tematem partycypacji i realizujących tego rodzaju przedsięwzięcia;
  • wypracowaliśmy wspólnie z szerokim gronem praktyków tzw. Standardy procesów budżetów partycypacyjnych w Polsce, czyli wskazówki dotyczące prowadzenia tego rodzaju przedsięwzięć w sposób właściwy, bez wypaczania ich idei;
  • pomogliśmy (szkoleniowo, doradczo i finansowo) oddolnym inicjatywom służącym otwieraniu różnego typu lokalnych instytucji (np. bibliotek, domów kultury) na głos mieszkańców i tworzeniu oferty tych miejsc wspólnie z nimi.

Dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego uruchomiliśmy także i przetestowaliśmy serwis www.naprawmyto.pl służący do zgłaszania przez obywateli różnego rodzaju deficytów w przestrzeni publicznej i odpowiadania na te zgłoszenia przez lokalne samorządy.

Działania zainicjowane w ramach naszych projektów wspieranych ze środków Fundacji im. Stefana Batorego kontynuujemy finansując je ze środków własnych lub innych źródeł (m.in. innych konkursów grantowych).

Warszawa, 26 listopada 2016 r.