Badanie efektywności mechanizmów konsultacji społecznych

Badanie efektywności mechanizmów konsultacji społecznych
Badanie realizowane na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Badanie efektywności mechanizmów konsultacji społecznych

Celem projektu, realizowanego w 2010 i 2011 r., było zebranie możliwie pełnej informacji o konsultacjach społecznych odbywających się w Polsce na wszystkich szczeblach administracji publicznej, zaczynając od poziomu gminy, a na poziomie ministerstw kończąc.

Projekt zrealizowaliśmy na zlecenie Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Przeprowadziliśmy je wspólnie z firmą badawczą SMG/KRC Poland Media. >>

Celem projektu było zebranie możliwie pełnej informacji o konsultacjach społecznych odbywających się w Polsce na wszystkich szczeblach administracji publicznej, zaczynając od poziomu gminy, a na poziomie ministerstw kończąc.

W ramach projektu przeprowadziliśmy następujące działania:

1) Analiza dostępnej wiedzy na temat konsultacji społecznych w Polsce i zagranicą.

Zebranie istniejących już informacji pozwoliło na przygotowanie aktualnego stanu wiedzy w tym zakresie, przygotowanie lepszych narzędzi badawczych, pełniejszą interpretację otrzymanych wyników i trafniejsze rekomendacje.

2) Zebranie podstawowych informacji (inwentarz) na temat konsultacji społecznych prowadzonych we wszystkich jednostkach samorządowych i rządowych.
W trybie dostępu do informacji publicznej zbieraliśmy możliwie kompletne informacje o tym, jakie konsultacje społeczne były prowadzone przez wszystkie ministerstwa, urzędy marszałkowskie i wojewódzkie, starostwa powiatowe i urzędy gmin. Staraliśmy się także uzyskać wiedzę, których dokumentów dotyczyły  te konsultacje, jakie metody zostały zastosowane oraz które organizacje uczestniczyły w procesie konsultowania.

3) Badanie jakościowe w wybranych urzędach na szczeblu centralnym, regionalnym, powiatowym i gminnym.
Badanie polegało na rozmowach z przedstawicielami wszystkich ministerstw, urzędów wojewódzkich i marszałkowskich oraz wybranych starostw powiatowych i urzędów gmin, a także organizacji pozarządowych. Głównym celem było zrozumienie funkcjonowania procedur konsultacji społecznych w procesie podejmowania decyzji w instytucjach oraz określenie kultury organizacji konsultacji. Naszymi rozmówcami byli eksperci, którzy planują i koordynują działania konsultacyjne lub aktywnie uczestniczą i wpływają na kształt podejmowanych decyzji.

4) Ogólnopolskie badanie kwestionariuszowe wśród przedstawicieli wszystkich szczebli administracji rządowej i samorządowej w Polsce.
Dzięki temu badaniu określiliśmy, jakie są standardy realizowanych procesów konsultacyjnych oraz byliśmy w stanie porównać poszczególne instytucje między sobą w tym zakresie.

5) Studia przypadków.
W tej części badania skupiliśmy się na procesach prowadzonych konsultacji społecznych, aby szczegółowo i wielostronnie opisać jak wyglądają konkretne konsultacje realizowane w Polsce. Przyjrzeliśmy się w jaki sposób konsultowane były wybrane dokumenty na różnych szczeblach administracji publicznej i samorządowej.

6) Ciekawe przykłady konsultacji społecznych
Podczas badania wyszukaliśmy oraz opisaliśmy ciekawe i inspirujące rozwiązania dotyczące różnych etapów procesu konsultacji społecznych – zarówno tych przeprowadzanych w Polsce, jak i zagranicą.

7) Opracowania dotyczące ciał konsultacyjnych
Przygotowaliśmy opisy sposobu umocowania, funkcji jakie pełnią oraz praktyk działania wybranych 9 stałych ciał konsultacyjnych – zarówno tych na szczeblu centralnym, jak i regionalnym i lokalnym.

8) Prace nad prototypem platformy do konsultacji on-line.
W ramach projektu przygotowaliśmy opis funkcjonalności i prototyp narzędzia, który ułatwia prowadzenie konsultacji pisemnych. 

9) Reprezentatywne ogólnopolskie badanie sondażowe.

10) Pogłębione internetowe badanie wśród ekspertów w zakresie konsultacji społecznych w formie bloga
Polegało ono na komentowaniu głównych wyników naszych badań i pierwszych rekomendacji w celu ewaluacji otrzymanych informacji zanim zostały  sformułowane w formie raportu i ostatecznych rekomendacji.

Efekty projektu:

  1. Baza danych przeprowadzonych konsultacji społecznych, którą po zakończeniu badania udostępniliśmy w serwisie www.mojapolis.pl.
  2. Raport badawczy opisujący standardy konsultacji społecznych realizowanych w Polsce.
  3. Podręcznik opisujący i definiujący wskaźniki efektywności prowadzonych konsultacji oraz metod jak przeprowadzać ewaluację procesu konsultacji społecznych.
  4. Funkcjonalne narzędzie do badania efektywności mechanizmu konsultacji społecznych
  5. Opisy ciekawych praktyk krajowych oraz zagranicznych obrazujących jak dobrze i sprawnie przeprowadzać konsultacje społeczne.
  6. Prototyp platformy do prowadzenia konsultacji on-line.
  7. Rekomendacje dotyczące sposobów wzmacniania kultury prowadzenia konsultacji społecznych (zarówno te dotyczące zmian prawnych, jak i instytucjonalnych, koniecznych działań szkoleniowych i upowszechniających).

Zgromadzona w czasie badania wiedza została uporządkowana i upubliczniona na portalu www.partycypacjaobywatelska.pl (w dziale Bibliotek, Przykłady działań)

Czas trwania projektu: czerwiec 2010 – marzec 2011

Koordynatorzy projektu: Dominik Owczarek, Michał Stempień

Wsparcie: Jan Herbst, Zofia Komorowska, Kuba Wygnański