Badanie ewaluacyjne budżetu obywatelskiego w Warszawie na 2022 rok (VIII edycja)
Koordynatorki: Maria Adamowicz i Katarzyna Wójcikowska-Baniak

Badanie ewaluacyjne budżetu obywatelskiego w Warszawie na 2022 rok

Na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy zrealizowaliśmy ewaluację VIII edycji budżetu obywatelskiego. Nasze badanie – choć obejmowało swoim zasięgiem cały proces – było skoncentrowane na zagadnieniach związanych z etapem oceny składanych przez mieszkańców wniosków.

W ramach badania wykorzystaliśmy m.in. następujące metody badawcze:

  • warsztat startowy z urzędnikami zajmującymi się budżetem obywatelskim,
  • analiza danych zastanych (w tym dane z systemu informatycznego obsługującego budżet obywatelski w Warszawie),
  • 3 zogniskowane grupowe wywiady pogłębione (FGI) z projektodawcami,
  • sondaż internetowy (CAWI) dla projektodawców,
  • sondaż internetowy (CAWI) dla urzędników,
  • 9 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z przedstawicielami urzędów dzielnic,
  • 3 zogniskowane grupowe wywiady pogłębione (FGI) z urzędnikami oceniającymi wnioski,
  • shadowing, czyli śledzenie losu 8 złożonych przez mieszkańców wniosków.

Więcej o VIII edycji budżetu obywatelskiego w Warszawie: twojbudzet.um.warszawa.pl.

Czas trwania styczeń–sierpień 2021
Koordynatorki projektu: Maria Adamowicz i Katarzyna Wójcikowska-Baniak
Zespół:  Jan Herbst, Anna Puszkiewicz, Katarzyna (Pliszczyńska) Pawłowska, Rafał Rudnicki, Łukasz Ostrowski