Badanie potrzeb szkoleniowych podmiotów ekonomii społecznej na Mazowszu

Badanie potrzeb szkoleniowych podmiotów ekonomii społecznej na Mazowszu

Zleceniodawca: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Koordynatorka: Maria Wiśnicka

Badanie potrzeb szkoleniowych PES na Mazowszu

Celem projektu, który organizowaliśmy na zlecenie Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, było dostarczenie wiedzy na temat potrzeb szkoleniowych podmiotów ekonomii społecznej i przedstawicieli administracji publicznej w zakresie uruchamiania instrumentów ekonomii społecznej.

W ramach badania, na podstawie dogłębnej analizy wybraliśmy siedem lokalizacji, do których kierowana mogła być oferta szkoleniowa Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), prowadzonego przez FISE>. Następnie przeprowadziliśmy analizę potrzeb podmiotów ekonomii społecznej działających w tych lokalizacjach. Jednocześnie analizowaliśmy wiedzę i potrzeby szkoleniowe przedstawicieli administracji publicznej (w tym samorządowców, pracowników publicznych służb zatrudnienia i pomocy społecznej).

Wyniki badania zostały zebrane w postaci raportu, a dodatkowo wykorzystane w czasie III Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej. Na ich podstawie, ale także w oparciu o zgromadzone przez FISE dane dotyczące projektów i projektodawców poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki “Wsparcie ekonomii społecznej” przygotowaliśmy tekst “Struktura infrastruktury ekonomii społecznej. Zaproszenie do dyskusji”.

Czas trwania projektu: maj – październik 2009
Koordynatorka: Maria Wiśnicka
Zleceniodawca: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych