Badanie Programu PROJEKTOR - Wolontariat studencki

Badanie Programu PROJEKTOR – Wolontariat studencki

Zleceniodawca: PAFW

Koordynatorka: Maria Bal

Badanie Programu PROJEKTOR

Badanie, które zrealizowaliśmy na zlecenie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, miało na celu określenie mocnych stron Programu PROJEKTOR – Wolontariat Studencki oraz optymalnych kierunków jego rozwoju

Celem projektu badawczego, który zrealizowaliśmy na zlecenie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, było określenie mocnych stron Programu PROJEKTOR – Wolontariat Studencki oraz optymalnych kierunków jego rozwoju. Projekt zakładał również zbadanie szerszego kontekstu podejmowania przez studentów działań na rzecz innych oraz zebranie przykładów dobrych praktyk programów wolontariackich z Polski i innych krajów.

W trakcie realizacji badania Program PAFW PROJEKTOR realizowany był przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza. Program skierowany jest do studentów z uczelni wyższych z całej Polski i zakłada realizację przez grupy studentów – wolontariuszy – projektów edukacyjnych skierowanych do dzieci z obszarów wiejskich i małych miejscowości. Celem Programu jest przekazywanie uczniom przykładów pozytywnych wzorców osobowych i zachęcanie do pracy nad rozwojem własnych zainteresowań, zwiększanie ich ambicji edukacyjnych i życiowych. Realizujący własne projekty studenci mają możliwość zdobycia doświadczenia w realizowaniu własnych projektów oraz pracy z dziećmi.

W trakcie realizacji projektu badawczego, w pierwszej kolejności przygotowane zostały dokumenty, będące przeglądem dotychczas zebranej wiedzy z zakresu wolontariatu. Raport z desk research „Wolontariat w Polsce” jest przeglądem dostępnych informacji i wyników badań dotyczących wolontariatu w Polsce. W ramach opracowania przeprowadzona została również kwerenda programów wolontariackich skierowanych do osób w wieku 18-30 lat. Przykłady interesujących programów wolontariackich i skutecznych rozwiązań prawnych z innych krajów zostały przedstawione z kolei  w opracowaniu „Wolontariat w Europie i na świecie”.

Część jakościowa badania objęła rozmowy ze studentami z różnych miast Polski na temat postrzegania przez nich wolontariatu i  motywacji do aktywności społecznej oraz doświadczeń z udziału w Programie PROJEKTOR. Stoczniowi badacze, poprzez przeprowadzone rozmowy telefoniczne, kontakt mailowy i analizę stron internetowych, przyjrzeli się również funkcjonowaniu wolontariatu na uczelniach wyższych. Podsumowaniem zebranego materiału było badanie ilościowe przeprowadzone metodą ankiety internetowej na próbie 600 studentów.

Czas trwania projektu: listopad 2009 – marzec 2010
Koordynatorka: Maria Bal
Zleceniodawca Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności