Badanie recepcji wybranych wystaw w polskich i niemieckich muzeach historycznych

Koordynatorki: Łucja Krzyżanowska, Katarzyna Wójcikowska-Baniak

Badanie recepcji wybranych wystaw w polskich i niemieckich muzeach historycznych

Badamy, jak przedstawiciele i przedstawicielki pokolenia “Z” odbierają wystawy w wybranych polskich i niemieckich muzeach historycznych. 

Realizujemy badania jakościowe w ramach projektu NCN ”Pomoc udzielana Żydom podczas II wojny światowej a proces kształtowania się transnarodowej pamięci społecznej” prowadzonego przez dr Zofię Wóycicką wraz z doktorantką Michaliną Musielak.

W badaniu sprawdzamy jak odbierane są wybrane wystawy w polskich i niemieckich instytucjach: Muzeum Apteka Pod Orłem w Krakowie, Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej oraz Muzeum Warsztatu dla Niewidomych Otto Weidta w Berlinie.

Badanie skupia się na przedstawicielach i przedstawicielkach pokolenia Z (umowne ramy 1996-2012), nazywanych “pokoleniem wirtualnego świata”, którzy wychowali się w zdigitalizowanej rzeczywistości, a zarazem są pierwszym pokoleniem, które z dużym prawdopodobieństwem nie zna II wojny światowej z bezpośredniego przekazu. Celem badania jest uchwycenie podobieństw i różnic w emocjonalnym i kognitywnym odbiorze wystaw osób socjalizowanych w różnych kulturach pamięci i nawykłych do odmiennych wizualnych sposobów prezentacji przeszłości. W ramach badania uczestnicy mają wejść w dyskusję, której celem będzie skonfrontowanie ich wrażeń i opinii po odwiedzeniu wybranych ekspozycji.

Badania prowadzone są na studentkach i studentach szkół wyższych studiujących w Berlinie, Krakowie oraz Rzeszowie. W każdym muzeum badanie składa się z dwóch części: pre- i post- visit. Badania pre-visit mają formę wywiadów indywidualnych, podczas gdy w badaniach post-visit istotnym elementem jest dyskusja między respondentami. Poza zebraniem spontanicznych wypowiedzi i opinii, badanie ma za zadanie pogłębienie wiedzy na temat odczuć i doświadczeń respondentów i respondentek dzięki zastosowaniu pozawerbalnych i projekcyjnych technik pozyskiwania informacji.

Czas trwania: marzec-lipiec 2024
Koordynatorki projektu: Łucja Krzyżanowska, Katarzyna Wójcikowska Baniak
Zespół po stronie Stoczni: Wojciech Gąsior, Kacper Lubiewski, Fiona Papajani