Badanie współpracy z wolontariuszami Banków Żywności

Badanie współpracy z wolontariuszami Banków Żywności

Realizowane na zlecenie Federacji Banków Żywności.

Badanie wolontariatu w Bankach Żywności

Celem projektu badawczego była ocena sposobu organizacji i jakości współpracy 27 Banków Żywności z wolontariuszami – zarówno akcyjnymi jak i na stałe wspierającymi Banki.

W ramach badania koncentrowaliśmy się na sposobach komunikowania się, stopniu formalizacji, promocji wolontariatu oraz rekrutacji wolontariuszy. Badanie miało też na celu zdiagnozowanie powszechności narzędzi internetowych w zarządzaniu wolontariuszami oraz komunikowaniu się z nimi. Badanie pozwoliło również na identyfikację źródeł pozyskiwania wolontariuszy akcyjnych oraz jakości współpracy Banków z partnerami podczas rekrutacji wolontariuszy.

Ze względu na specyfikę działalności Banków Żywności badaniem objęliśmy zarówno wolontariat akcyjny – przybierający w Bankach głównie formę zbiórek żywności, jak i ten o charakterze długofalowym, polegającym na wspieraniu Banków w ich codziennej pracy.

Badanie przeprowadziliśmy wśród dwóch głównych grup respondentów – koordynatorów wolontariuszy i samych wolontariuszy.

Proces badawczy składał się z trzech etapów: przygotowawczego, podczas którego dokonaliśmy wstępnego zapoznania się z obszarem badania. W ramach tej części przeprowadziliśmy analizę danych zastanych (desk research) oraz trzy studia przypadków realizowanych w Warszawie podczas Świątecznej Zbiórki Żywności. Na podstawie zebranych danych przygotowaliśmy scenariusze wywiadów indywidualnych. W kolejnym etapie zrealizowaliśmy część jakościową badania – wywiady indywidualne w Zabrzu i wywiad grupowy w Krakowie. W trzeciej części badania zaprojektowaliśmy i przeprowadziliśmy telefoniczną ankietę – badanie CATI (Computer Assisted Telephone Interview).

Koordynatorka projektu: Katarzyna Julia Olesińska