Diagnoza potrzeb Placówek Wsparcia Dziennego w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

Koordynator: Rafał Rudnicki

Diagnoza potrzeb Placówek Wsparcia Dziennego

Wspieraliśmy Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w stworzeniu planów dotyczących funkcjonowania Placówek Wsparcia Dziennego w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawa planował reorganizacje istniejącej na terenie dzielnicy sieci Placówek Wsparcia Dziennego. Jednym z jej elementów jest inwestycja – powstanie budynku, w którym ma być zlokalizowana nowa placówka. W związku z tym Urząd zlecił Fundacji Stocznia przeprowadzenie diagnozy potrzeb w zakresie form jej funkcjonowania, jako wstępu do opracowania wytycznych niezbędnych do przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego nowej placówki.

Zleceniodawcę interesowała również odpowiedź na poniższe pytania:

  • gdzie na terenie dzielnicy powinny być zlokalizowane placówki?
  • jaka jest optymalna ich liczba, biorąc pod uwagę istniejące potrzeby?
  • w jaki sposób powinna być zorganizowana przestrzeń w planowanej placówce?
  • do osób w jakim wieku powinna być skierowana oferta placówki?
  • kto poza dziećmi i młodzieżą mógłby korzystać z powstającego budynku?

Odpowiedź na ww. pytania w oparciu o dane empiryczne wymagała przeprowadzenia diagnozy sytuacji rodzin, dzieci i młodzieży oraz dotychczasowego funkcjonowania placówek wsparcia dziennego w dzielnicy.

Przeprowadzone badanie diagnostyczne składało się z dwóch wzajemnie się uzupełniających elementów służących realizacji wymienionych celów badawczych: analizy danych zastanych oraz indywidualnych wywiadów pogłębionych. W ramach diagnozy przeprowadzono 11 pogłębionych wywiadów indywidualnych z osobami pracującymi na co dzień z rodzinami, dziećmi i młodzieżą na terenie dzielnicy.

Czas trwania marzec – kwiecień 2022
Koordynator projektu: Rafał Rudnicki
Zespół: Maria Adamowicz, Wojciech Gąsior, Jan Herbst