Ewaluacja działalności Centrum Wielokulturowego w Warszawie w latach 20172021

Koordynatorka: Aleksandra Pierścińska

Ewaluacja działalności CWW w latach 2017-2021

Celem naszego badania była analiza dotychczasowej działalności Centrum Wielokulturowego w Warszawie (CWW) oraz opracowanie rekomendacji dotyczących jego dalszego funkcjonowania. Dodatkowo zdiagnozowaliśmy potrzeby migrantów i migrantek w Warszawie, by można było dopasować do nich ofertę CWW.

Badanie obejmowało działalność CWW w latach 2017–2021. Skupialiśmy się na analizie realizacji tego zadania w stosunku do założeń konkursowych, adekwatności dobranych metod działania, dostępności działalności, stopnia zaspokojenia różnych potrzeb, dotarcia do różnych grup odbiorców, efektywności programu, a także przebiegu współpracy z innymi organizacjami. Przyjrzeliśmy się też działalności informacyjno-promocyjnej i skuteczności poszerzania grup odbiorców usług CWW.

W ramach ewaluacji zrealizowaliśmy wywiady indywidualne z dotychczasowymi operatorami CWW, analizę danych zastanych oraz literatury naukowej na temat sytuacji migrantów w Warszawie, wywiady m.in. z przedstawicielami organizacji zajmujących się migrantami i użytkownikami CWW, a także ankiety CAWI i PAPI skierowane do odbiorców jego działań.

Badanie zrealizowaliśmy na zlecenie Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy, a jego wyniki pomogą w określeniu dalszych zasad funkcjonowania CWW.

Czas trwania sierpieńgrudzień 2021
Koordynatorka projektu: Aleksandra Pierścińska
Zespół: Rafał Rudnicki, Wojciech Gąsior, Łucja Krzyżanowska i Jan Herbst