Ewaluacja Europejskiego Roku Wolontariatu 2011

Ewaluacja Europejskiego Roku Wolontariatu 2011

Zleceniodawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Koordynatorka: Kaja Dziarmakowska

Ewaluacja ERW 2011

Celem ewaluacji była odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu działania zaplanowane w ramach polskich obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 były zgodne ze wskazaniami Decyzji Rady Unii Europejskiej oraz uzyskanie pogłębionej wiedzy na temat stopnia realizacji celów założonych w Krajowym Planie Działania, czyli dokumencie wypracowanym przez przedstawicieli Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS przy współudziale organizacji pozarządowych oraz pracowników innych ministerstw.

Efektem projektu badawczego jest raport zawierający wnioski dotyczące organizacji obchodów Roku Wolontariatu w Polsce oraz sugestie i wskazówki dla organizatorów kolejnych Lat Tematycznych.

Przeprowadzona przez nas ewaluacja składała się z kilku komponentów:

  • analizy typu desk research
  • indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDIs) z interesariuszami ERW 2011 w Polsce
  • wywiadów fokusowych (FGIs) z osobami zaangażowanymi w przygotowanie KPD oraz badaczami zjawiska wolontariatu na terenie kraju
  • badania ilościowego (CAWI) realizowanego w oparciu o media społecznościowe
  • studium przypadku dla wybranych przedsięwzięć zorganizowanych w ramach ERW

Ewaluacja przyniosła generalny wniosek o spójności celów i działań realizowanych w trakcie ERW 2011 w Polsce z decyzjami Rady UE, przy czym potencjał Roku Tematycznego do promowania idei wolontariatu i aktywności społecznej mógł zostać szerzej i pełniej wykorzystany. Na podstawie badania została zidentyfikowana Dobra Praktyka – współpracy międzysektorowej zainicjowanej przez przedstawicieli MPiPS.

Czas trwania projektu: listopad 2011- styczeń 2012
Koordynatorka projektu: Kaja Dziarmakowska
Zleceniodawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej