Ewaluacja Programu Edukacja+

Zleceniodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Koordynatorka: Kaja Dziarmakowska

Ewaluacja Programu Edukacja+

Celem badania z elementami ewaluacji była ocena pilotażu Programu Edukacja+, realizowanego przez Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN. Wyniki badania miały stanowić podstawę do podjęcia decyzji o wdrażaniu kolejnych edycji programu, a także miały przyczynić się do zoptymalizowania osiągnięcia celów w dłuższej perspektywie.

W badaniu wykorzystaliśmy następujące jakościowe metody badawcze:

  • komponent desk research obejmujący analizę dokumentów programu i innych materiałów towarzyszących programowi;
  • komponent pogłębionych wywiadów indywidualnych z pomysłodawcami projektów zgłoszonych do programu Edukacja+ i ekspertami z zakresu tematyki objętej programem.
Czas trwania projektu: kwiecień – czerwiec 2012
Koordynatorka projektu:  Kaja Dziarmakowska
Zleceniodawca: Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego