Ewaluacja Programu Liderzy PAFW

Ewaluacja Programu Liderzy PAFW

Zleceniodawcy:

PAFW i Stowarzyszenie Szkoła Liderów

Koordynator: Hubert Borowski

Ewaluacja Programu Liderzy PAFW

Przedmiotem ewaluacji był wpływ uczestników Programu Liderzy PAFW na społeczności, w których żyją i pracują – jego zakres, mechanizmy, efekty. Program Liderzy PAFW skierowany jest przede wszystkim do aktywnych uczestników lokalnych projektów finansowanych w ramach różnych programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Prowadzony jest przez Fundację Szkoła Liderów.

Podstawowym celem Programu jest wzmocnienie i rozwinięcie kompetencji liderskich uczestników, tak aby potrafili rozpoznawać potrzeby społeczności lokalnej, planować i przeprowadzać w niej zmiany, by świadomi swoich wartości i celów, skutecznie komunikowali się z otoczeniem, angażowali ludzi i motywowali ich do działania, potrafili zbudować zespół.

Ewaluacja składała się z dwóch etapów: przygotowania i właściwej realizacji badania.

W ramach przygotowania wspólnie z zespołem Szkoły Liderów, przedstawicielami liderów i tutorów programu odtworzyliśmy zostały założenia dotyczące efektów programu (tzw. teorię wpływu lidera). Przeprowadziliśmy także analizy typu desk research dotyczące metodologii badań ewaluacyjnych programów liderskich.

Z kolei etap realizacji badania objął dwa rodzaje badań: jakościowe (studia przypadków przeprowadzane w trzynastu społecznościach, w których działają liderzy PAFW) oraz ilościowe (ankieta internetowa kierowana do wszystkich absolwentów sześciu edycji programu, w której wzięło w udział 247 liderów).

Badanie objęło uczestników Programu Liderzy PAFW z edycji I-VI (ilościowe i jakościowe), ale także osoby w jakiś sposób z nimi związane: współpracowników, uczestników ich przedsięwzięć, partnerów, ważnych członków społeczności, w których pracują liderzy (jakościowe).

Podsumowaniem badania jest raport „Wizjonerzy działacze brokerzy zasobów„.

Czas trwania:
kwiecień 2011 – sierpień 2012
Koordynator: Hubert Borowski
Zespół badawczy:
Anna Biernat, Hubert Borowski, Piotr Dubiniec, Jan Dzierzgowski, Aleksandra Gołdys, Adam Gołubowski, Paweł Hess, Zuzanna Jendryczko, Joanna Jurkiewicz, Joanna Kozera, Darek Kraszewski, Łukasz Ostrowski, Maja Rzeplińska, Monika Stec, Elżbieta Świdrowska, Maria Wiśnicka
Zleceniodawcy: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Stowarzyszenie Szkoła Liderów