Ewaluacja projektu "Decydujmy Razem"

Ewaluacja projektu „Decydujmy Razem”

Zleceniodawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Koordynatorki:

Magda Biejat i Łucja Krzyżanowska

Ewaluacja projektu „Decydujmy Razem”

W ramach projektu przeprowadziliśmy ewaluację jednego z komponentów projektu „Decydujmy razem”, wdrażanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Projekt „Decydujmy Razem” był pilotażowym przedsięwzięciem realizowanym od 2010 do 2014 r. w 108 gminach i powiatach z całej Polski, którego celem było wypracowanie modeli partycypacji publicznej z wykorzystaniem animacji społecznej oraz upowszechnianie tych modeli w społecznościach lokalnych.

Projekt był wspólnym przedsięwzięciem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Instytutu Spraw Publicznych, Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Fundacji „Fundusz Współpracy”.

Naszym zadaniem (jako usługi zleconej) było przeprowadzenie ewaluacji wdrażania projektu w 60 gminach i powiatach objętych wsparciem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Celem ewaluacji było zweryfikowanie skuteczności metody FRDL oraz opis uwarunkowań rozwoju partycypacji obywatelskiej w objętych projektem społecznościach.

Czas trwania projektu: październik 2012 – styczeń 2014
Koordynatorki: Łucja Krzyżanowska, Magda Biejat
Zespół projektu: Kaja Dziarmakowska, Sławomir Mandes, Rafał Rudnicki, Cezary Trutkowski
Zleceniodawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej