Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych

Innowacje na ludzką miarę

Koordynatorka: Maria Lewandowska-Woźniak

Innowacje na ludzką miarę

W ramach projektu wspieraliśmy w rozwoju nowatorskie, oddolnie wypracowywane rozwiązania (innowacje społeczne) dotyczące usług świadczonych na rzecz osób zależnych ze względu na niepełnosprawność, chorobę lub wiek i ich opiekunów.

Celem projektu, który realizowaliśmy wspólnie z Gminą Miasta Gdynia, Miastem st. Warszawa oraz ECORYS Polska sp. z o.o., było wsparcie w rozwoju nowatorskich, oddolnie wypracowywanych rozwiązań (innowacji społecznych) dotyczących usług świadczonych na rzecz osób zależnych ze względu na niepełnosprawność, chorobę lub wiek i ich opiekunów.

W trakcie projektu, w dwóch lokalizacjach – Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni oraz Marzycielach i Rzemieślnikach. Domu Innowacji Społecznych w Warszawie – funkcjonowały Inkubatory pomysłów, w których testowaliśmy model inkubacji innowacji oparty na lokalnej, sieciowej współpracy międzysektorowej.

W ramach trzech naborów do inkubatora 72 pomysły na innowacje otrzymały wsparcie (m.in. w formie szkoleń, indywidualnych konsultacji i mentoringu) przy dopracowywaniu koncepcji i przygotowywaniu prototypu innowacyjnego rozwiązania, które następnie mogło być przetestowane w mikroskali. 33 z nich otrzymały grant na przeprowadzenie testowego wdrożenia w wybranej lokalizacji, a najlepsze spośród przetestowanych innowacji, z potencjałem do dalszego wdrażania, zostały upowszechnione na szerszą skalę w oparciu o doświadczenia z testowania.

Ze wsparcia inkubatora mogły korzystać przedstawiciele różnego rodzaju organizacji, instytucji i przedsiębiorstw, ale także grupy nieformalne i osoby fizyczne.

Więcej informacji o inkubatorze, testowanych i upowszechnianych innowacjach, w tym broszury i podcasty na ich temat, można znaleźć na tej stronie.

Oprócz wsparcia dla konkretnych potencjalnych innowacji, w ramach projektu testowaliśmy też sam model pracy „inkubacyjnej” z pomysłami dotyczącymi odpowiedzi na społeczne wyzwania.

Prowadziliśmy także działania upowszechniające samą tematykę innowacyjnego podejścia do wyzwań społecznych – m.in. portal innowacjespoleczne.org.pl, spotkania wprowadzające w tematykę poszczególnych naborów do inkubatora, które mogą pomóc budować zespoły projektowe wokół konkretnych, zdiagnozowanych potrzeb osób zależnych, otwarte seminaria poświęcone różnym aspektom innowacji społecznych oraz spotkania sieciujące dla osób i instytucji zainteresowanych tworzeniem innowacji – zarówno od strony autorów pomysłów, jak i podmiotów, które mogłyby je wdrażać.

Pracowaliśmy również na rzecz budowania lokalnych środowisk przyjaznych innowacjom – w kilku miastach (poza Warszawą i Gdynią) zorganizujemy wspólnie z lokalnymi partnerami tzw. Innowacyjne miksery dla osób zainteresowanych pracą nad poszukiwaniem nowych rozwiązań dla problemów społecznych.

Czas trwania: lipiec 2016 – czerwiec 2019
Koordynatorka działań Stoczni: Maria Lewandowska-Woźniak
Partnerzy: Gmina Miasta Gdynia, Miasto st. Warszawa, ECORYS Polska sp. z o.o.
Zespół projektu po stronie Stoczni: Magda Biejat, Agata Bluj, Adam Chabiera, Zofia Komorowska, Maciej Onyszkiewicz, Jacek Przeciszewski, Monika Stec, Ewa Stokłuska, Katarzyna Wójcikowska-Baniak, Kuba Wygnański

 

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.