Kurs - partycypacja!

Kurs – partycypacja!

Partnerzy:

Gmina Miasta Gdynia i Involve

Koordynatorka: Ewa Stokłuska

Kurs – partycypacja!

W ramach projektu zorganizowaliśmy 4 seminaria dotyczące różnych aspektów partycypacji obywatelskiej, a także 1. Forum Praktyków Partycypacji. Zrealizowaliśmy także proces partycypacyjnej oceny oferty Centrum Aktywności Seniora w Gdyni.

Projekt realizowaliśmy w partnerstwie z Gminą Miasta Gdynia oraz brytyjską organizacją Involve. Powstał z obserwacji i praktycznych doświadczeń 3 lat działania w Stoczni Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej i był jego rozwinięciem.

Zasadniczym jego celem było podniesienie kompetencji organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych i instytucji publicznych w zakresie zdiagnozowanych obszarów problemowych dotyczących partycypacji obywatelskiej: niskiej jakość procesów partycypacyjnych i ich fasadowego charakteru, wąskiego zakresu zastosowań technik partycypacyjnych, nikłego włączania obywateli w planowanie i recenzowanie działań instytucji publicznych oraz tworzenia lokalnych strategii w oderwaniu od potrzeb i opinii osób, których dotyczą. W odpowiedzi na te problemy zorganizowaliśmy 4 seminaria szkoleniowe z udziałem zagranicznych ekspertów, poświęcone następującym tematom:

  • ewaluacja procesów partycypacyjnych
  • partycypacyjne recenzowanie usług publicznych
  • partycypacyjne zarządzanie instytucjami
  • partycypacyjne tworzenie dokumentów strategicznych.

Seminaria podsumowaliśmy w postaci publikacje on-line zbierających materiały z poszczególnych spotkań, opisy dobrych praktyk, tłumaczenia zagranicznych tekstów oraz wskazówki do publikacji i zasobów internetowych z danego obszaru. Z publikacjami i nagraniami z seminariów można się zapoznać na portalu www.partycypacjaobywatelska.pl.

Projekt obejmował też część praktyczną, polegającą na partycypacyjnej recenzji usług świadczonych przez Centrum Aktywności Seniora w Gdyni.

Dodatkowym elementem projektu były działania na rzecz integracji środowiska osób i instytucji zajmujących się w praktyce partycypacją. W tym celu w maju 2014 r. zorganizowaliśmy pierwsze w Polsce Forum Praktyków Partycypacji -przestrzeń do wymiany doświadczeń w obszarze partycypacji i wzajemnego uczenia się.

W ramach projektu rozbudowywaliśmy także portal www.partycypacjobywatelska.pl.

Czas trwania: czerwiec 2013 – wrzesień 2014
Koordynatorka: Ewa Stokłuska
Zespół projektu: Maria Nowak, Maria Perchuć, Zofia Komorowska, Kuba Wygnański
Partnerzy: Gmina Miasta Gdynia i Involve

Projekt realizowaliśmy dzięki wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej