młodzieżowi aktywiści klimatyczni

Młodzieżowi aktywiści klimatyczni

Koordynator: Damian Jaworek

Młodzieżowi aktywiści klimatyczni

Przeprowadziliśmy dla Centrum Nauki Kopernik badanie na temat źródeł wiedzy o zmianach klimatycznych i motywacji do działania osób młodych zaangażowanych w młodzieżowe strajki klimatyczne (MSK) i inne akcje związane z tą tematyką.

W jakim stopniu aktywność osób młodych dotycząca zmian klimatu oparta jest na wiedzy naukowej? Co jest dla nich głównym źródłem wiedzy i informacji? Jakie są ich motywacje do podjęcia działań na rzecz powstrzymania kryzysu klimatycznego? Co stanowiło dla nich bezpośredni impuls do zaangażowania? Jak zorganizowana jest praktyka ich działania? Czy – a jeśli tak, to jakie – istnieją formy wsparcia tej aktywności? To pytania, na które szukaliśmy odpowiedzi, realizując badanie na zlecenie Centrum Nauki Kopernik.

Cele badania

Głównym celem naszego badania było uzyskanie wiedzy na temat młodzieży zaangażowanej w strajki klimatyczne i inne podobne działania. Chcieliśmy wyjaśnić, skąd czerpie wiedzę na temat zmian klimatycznych oraz w jakim stopniu opiera opinie na sprawdzonej wiedzy o charakterze naukowym, a w jakim na wiedzy potocznej.

Zbadaliśmy też motywacje młodzieży do angażowania się w protest. Interesowało nas, jakie motywacje popychają osoby młode do działania oraz co stanowiło dla nich bezpośredni do tego impuls.

Trzecim celem badania było zdobycie wiedzy o tym, jak w praktyce zorganizowane są działania młodzieży nastawione na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz jaką rolę odgrywa jej otoczenie – szkoły, w których się uczą, środowisko rodzinne oraz organizacje społeczne.

młodzieżowi aktywiści klimatyczni

Metody badawcze

Główny materiał badawczy zebraliśmy podczas pięciu studiów przypadku w szkołach ponadpodstawowych, których uczniowie i uczennice zaangażowali się w strajki i inne działania na rzecz klimatu. Przeprowadziliśmy je w trzech szkołach na terenie Warszawy i dwóch w innych lokalizacjach. Elementami naszych wizyt były:

  • wywiady grupowe z uczniami zaangażowanymi w strajki klimatyczne i inne akcje na rzecz zmian klimatu,
  • pogłębiony wywiad indywidualny z nauczycielem zaangażowanym w aktywność uczniów w działaniach na rzecz klimatu,
  • wywiady indywidualne z rodzicami uczniów zaangażowanych w strajki klimatyczne,
  • sondaż na temat zmian klimatu wśród uczniów i uczennic szkoły.

W ramach badania zrealizowaliśmy również:

  • wywiady indywidualne z młodymi aktywistami zaangażowanymi w organizację strajku (członkami Młodzieżowego Strajku Klimatycznego i innych podobnych organizacji),
  • wywiad grupowy (FGI) z rodzicami wspierającymi Młodzieżowy Strajk Klimatyczny,
  • wywiad indywidualny z przedstawicielem organizacji ekologicznej wspierającej Młodzieżowy Strajk Klimatyczny,
  • analizę, w której zebraliśmy wyniki dotychczasowych badań na temat postaw młodzieży wobec zmian klimatycznych oraz jej zaangażowania w protesty przeciwko zaniechaniom społeczeństwa i polityków w tym obszarze.

logo centrum nauki kopernik

Czas trwania: listopad–grudzień 2019
Koordynator: Damian Jaworek
Zespół projektu: Jan Herbst, Maciej Onyszkiewicz