senior woli

Senior Woli

Partner:

Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Koordynatorki:

Maria Nowak

Maria Perchuć-Żółtowska

Senior Woli

Celem projektu, który realizowaliśmy w partnerstwie z Urzędem Dzielnicy Wola było partycypacyjne wypracowanie zasad działania Dzielnicowej Rady Seniorów na Woli. W proces zaangażowane były osoby starsze mieszkające na Woli, przedstawiciele Urzędu, instytucji dzielnicowych odpowiedzialnych za działania na rzecz seniorów oraz wolskich organizacji pozarządowych.

Projekt składał się z trzech głównych części:

  • zaznajomienie wolskich seniorów z ideą partycypacji obywatelskiej i szansami, które ze sobą niesie oraz przygotowanie do aktywnego angażowania się w życie dzielnicy (spotkania otwarte w czerwcu i lipcu)
  • lokalna diagnoza potrzeb i problemów wolskich seniorów oraz zebranie i wypracowywanie pomysłów na funkcjonowanie seniorskiego ciała przedstawicielskiego, w ramach tzw. oceny partycypacyjnej (sierpień-październik),
  • przygotowanie rekomendacji do modelu tworzenia i działania Dzielnicowej Rady Seniorów z udziałem seniorów i przedstawicieli instytucji dzielnicowych w ramach tzw. warsztatów KOLAB (listopad).

Efekty projektu w postaci wypracowanych rekomendacji zostały wykorzystane przez Urząd Dzielnicy jako podstawa do powołania lokalnej rady seniorów.

Czas trwania: czerwiec-grudzień 2014
Koordynatorki: Maria Nowak, Maria Perchuć-Żółtowska

Projekt był finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.