TRUST BON – inwestycja w społecznie opłacalny efekt

TRUST BON – inwestycja w społecznie opłacalny efekt
Koordynatorka: Zofia Komorowska

TRUST BON – inwestycja w społecznie opłacalny efekt

Przygotowaliśmy koncepcję akceleratora obligacji (bonów) społecznych w obszarze usług na rzecz osób zależnych ze względu na wiek (dzieci, seniorzy), stan zdrowia, niepełnosprawność lub nagromadzenie innego rodzaju problemów.

Projekt TRUST BON to przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A., Stocznię oraz Związek Miast Polskich. Przygotowaliśmy koncepcję akceleratora obligacji (bonów) społecznych w obszarze usług na rzecz osób zależnych ze względu na wiek (dzieci, seniorzy), stan zdrowia, niepełnosprawność lub nagromadzenie innego rodzaju problemów.

Obligacje społeczne (ang. Social Impact Bonds) to mechanizm wykorzystujący zasadę płatności za rezultaty. Zakłada, że instytucja publiczna odpowiedzialna za rozwiązanie danego problemu wchodzi w porozumienie z dostawcą usług społecznych (np. organizacją pozarządową) i inwestorem, od którego pozyskuje środki na sfinansowanie realizacji usługi. Jeśli założone efekty zostaną osiągnięte, czyli problem społeczny zostanie skutecznie rozwiązany, instytucja ta zwraca wkład finansowy inwestorowi wraz z odsetkami.

Zadaniem Stoczni było doprecyzowanie obszaru tematycznego i uszczegółowienie problemów społecznych nadających się do objęcia obligacjami społecznymi, opracowanie zestawu wskaźników pozwalających na wdrożenie akceleratora w wybranym obszarze tematycznym oraz opracowanie narzędzi pozwalających na monitoring i ewaluację jakości usług realizowanych przy zastosowaniu mechanizmu obligacji społecznych.

Podsumowaniem projektu TRUST BON i wiedzy zgromadzonej na temat rozwiązywania problemów społecznych z wykorzystaniem mechanizmu płatności za rezultat ujęliśmy w tym podręczniku.

Czas trwania: maj 2017 – kwiecień 2018
Zespół projektu po stronie Stoczni: Jan Herbst, Kuba Wygnański, Katarzyna Pliszczyńska, Zofia Komorowska

Projekt „TRUST BON – Inwestycja w społecznie opłacalny efekt” realizujemy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.