Pobierz
  • array(21) { ["ID"]=> int(3791) ["id"]=> int(3791) ["title"]=> string(12) "Raport_EE_PL" ["filename"]=> string(14) "RaportEEPL.pdf" ["filesize"]=> int(2406870) ["url"]=> string(65) "https://stocznia.org.pl/wp-content/uploads/2024/03/RaportEEPL.pdf" ["link"]=> string(133) "https://stocznia.org.pl/publikacje/raport-empowering-education-understanding-teachers-needs-in-multicultural-classrooms/raport_ee_pl/" ["alt"]=> string(0) "" ["author"]=> string(1) "2" ["description"]=> string(0) "" ["caption"]=> string(0) "" ["name"]=> string(12) "raport_ee_pl" ["status"]=> string(7) "inherit" ["uploaded_to"]=> int(3789) ["date"]=> string(19) "2024-03-25 10:46:05" ["modified"]=> string(19) "2024-03-25 10:46:05" ["menu_order"]=> int(0) ["mime_type"]=> string(15) "application/pdf" ["type"]=> string(11) "application" ["subtype"]=> string(3) "pdf" ["icon"]=> string(61) "https://stocznia.org.pl/wp-includes/images/media/document.png" }
    Raport [PL] (pdf, 2.30MB)
  • array(21) { ["ID"]=> int(3792) ["id"]=> int(3792) ["title"]=> string(12) "Raport_EE_EN" ["filename"]=> string(14) "RaportEEEN.pdf" ["filesize"]=> int(2404535) ["url"]=> string(65) "https://stocznia.org.pl/wp-content/uploads/2024/03/RaportEEEN.pdf" ["link"]=> string(133) "https://stocznia.org.pl/publikacje/raport-empowering-education-understanding-teachers-needs-in-multicultural-classrooms/raport_ee_en/" ["alt"]=> string(0) "" ["author"]=> string(1) "2" ["description"]=> string(0) "" ["caption"]=> string(0) "" ["name"]=> string(12) "raport_ee_en" ["status"]=> string(7) "inherit" ["uploaded_to"]=> int(3789) ["date"]=> string(19) "2024-03-25 10:46:28" ["modified"]=> string(19) "2024-03-25 10:46:28" ["menu_order"]=> int(0) ["mime_type"]=> string(15) "application/pdf" ["type"]=> string(11) "application" ["subtype"]=> string(3) "pdf" ["icon"]=> string(61) "https://stocznia.org.pl/wp-includes/images/media/document.png" }
    Report [EN] (pdf, 2.29MB)

Raport Empowering Education: Understanding Teachers’ Needs in Multicultural Classrooms

W ramach współpracy z British Council przeprowadziliśmy badanie i analizy materiałów dotyczących różnorodnych wyzwań, które stoją przed polskim systemem edukacji w obliczu znacznego napływu ukraińskich dzieci i młodzieży po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Wyniki naszych badań pomogły w opracowaniu raportu pt. Empowering Education: Understanding Teachers’ Needs in Multicultural Classrooms. Raport dostępny jest w wersji polskiej i angielskiej.

Dokument wskazuje na istniejące już trudności, takie jak malejąca liczba nauczycieli, zwiększony stres uczniów związany z ocenami i egzaminami, trudności z integracją ze społecznością szkolną, przedstawiając kompleksowy obraz systemu pod presją. Analiza opinii uczestników badania koncentruje się na identyfikacji kluczowych wyzwań w strukturze systemu, barierach językowych, rezyliencji i dobrostanie uczniów. Kluczowe wnioski i rekomendacje są kierowane do przedstawicieli instytucji nadzorujących edukację oraz osób zaangażowanych w kształtowanie polityki edukacyjnej na poziomie krajowym i lokalnym.

Ze wstępu:
Raport Empowering Education: Understanding Teachers’ Needs in Multicultural Classrooms został przygotowany przez British Council na podstawie materiałów z badań przeprowadzonych przez Fundację Stocznia, których celem było zrozumienie sytuacji uczniów i uczennic ukraińskich w polskich szkołach w drugim roku wojny na Ukrainie. Opinie przedstawione w raporcie zostały zebrane podczas konferencji zorganizowanej przez British Council w Warszawie, w grudniu 2023 roku. Blisko 100 profesjonalistów, w tym nauczycieli języka angielskiego, dyrektorów, asystentek międzykulturowych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych, wzięło udział w grupach fokusowych, w ramach których pytano ich o kwestie związane z edukacją uczniów z doświadczeniem uchodźczym.

Raport przedstawia wyzwania, przed którymi stoi polski system edukacji w obliczu potrzeby integracji uczniów i uczennic z Ukrainy jak i analizę istniejących problemów takich jak braki kadrowe nauczycieli, zwiększony stres uczniów i nadmierne skupianie się na ocenianiu i egzaminach. Raport identyfikuje kluczowe wyzwania na różnych płaszczyznach obejmujących trudności w integracji zespołów klasowych, bariery językowe, skomplikowaną perspektywę asystentek wielokulturowych oraz dobrostan psychiczny uczniów i nauczycieli.

Aby sprostać tym wyzwaniom i złagodzić związane z nimi ryzyka, autorzy raportu proponują 12 zaleceń. Zalecenia te proponują obszary reform systemowych oraz ukierunkowane działania, takie jak wykorzystanie języka angielskiego jako języka pomostowego dla integracji, wzmocnienie mechanizmów wsparcia psychospołecznego oraz wykorzystanie potencjału asystentek i nauczycielek pochodzenia ukraińskiego. Szczególną uwagę zwraca się na tworzenie inkluzywnych, wielokulturowych przestrzeni edukacyjnych, w celu stworzenia wspierającego środowiska dla wszystkich uczniów oraz strategiczne dostosowywanie programu nauczania, aby złagodzić presję ciążącą zarówno na nauczycielach, jak i uczących się.

Główne przesłanie zaleceń jest wezwaniem do spójnej, obejmującej całą społeczność szkolną strategii, która nie tylko odpowiada na jej bezpośrednie potrzeby edukacyjne, ale również kładzie podwaliny pod rozwijanie rezyliencji w dłuższej perspektywie.