Projekt „Niewidzialne Dzieci”, realizowany przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego i Fundację i Fundację Dzieci Niczyje, miał na celu przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu dzieci w wieku 0-6 lat na terenach wiejskich. Jego istotą było wdrożenie i przetestowanie systemu zapewniającego zaspokajanie najważniejszych potrzeb rozwojowo-edukacyjnych małych dzieci w wiejskich społecznościach lokalnych.

W ramach tego projektu uczestniczyliśmy w pracach zespołu ekspertów, wspieraliśmy FRD w wyborze gmin do projektu, przygotowaliśmy materiały i przeprowadziliśmy szkolenia z zakresu diagnozy partycypacyjnej gmin, a także opracowaliśmy dokument, którego celem było zdiagnozowanie sytuacji małych dzieci na obszarach wiejsko-miejskich. Ponadto prowadziliśmy bieżącą ewaluacją projektu – sprawdzaliśmy możliwości transferu modelu wypracowanego w projekcie oraz przeprowadziliśmy badanie świadomości sytuacji wykluczenia małych dzieci.

Czas trwania projektu: listopad 2009 – grudzień 2011
Koordynatorka: Agnieszka Strzemińska
Wsparcie: Anna Giza, Wojciech Rustecki
Zleceniodawca: Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

W ramach projektu, który realizowaliśmy we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, zorganizowaliśmy cykl spotkań dotyczących przemian we współczesnym świecie oraz ich konsekwencji dla sektora pozarządowego i aktywności obywatelskiej. Przygotowaliśmy także stronę www i podręcznik wspomagających myślenie foresightowe w III sektorze.

Projekt, wzorowany częściowo na brytyjskich przykładach, wywodził się z prostej konstatacji, że sektor pozarządowy operuje w zmieniających się warunkach i sam podlega zmianom, a zmiany te następują w bardzo wielu obszarach. Dotyczą m.in. polityki, gospodarki, kwestii społecznych, technologii. Organizacje pozarządowe, które ze swojej natury powinny jako jedne z pierwszych w sposób innowacyjny reagować na zmieniające się otoczenie muszą być świadome tych zmian i odpowiednio się do przygotować. Umiejętność ich rozpoznawania i interpretowania ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania poszczególnych organizacji i sektora, jako takiego.

Celem projektu było więc wzmocnienie środowiska pozarządowego w niezwykle istotnej warstwie zbiorowej tożsamości i samorefleksji. W odróżnieniu od wielu programów zorientowanych na czysto techniczne umiejętności typu know how? Tym razem chodziło o działania, których celem jest pomoc w formułowaniu dalekosiężnych celów (know why?) i myślenia strategicznego – zarówno poszczególnych organizacji jak i całego sektora.

Nasz projekt adresowany był w szczególności do aktualnych i przyszłych liderów środowiska pozarządowego, skłonnych i zdolnych do przeprowadzania faktycznych zmian w swoich organizacjach i otoczeniu.

Proces grupowej refleksji nad zachodzącymi zmianami, prowadzony w ramach projektu, przybrał formę zarówno spotkań seminaryjnych, jak i facylitowanych warsztatów. W ich trakcie zajęliśmy się tematami globalizacji, technologii, przyszłości obywatelstwa, wartości i postaw w społeczeństwie.

Dodatkowo w ramach projektu powstała strona internetowa dedykowana tematyce foresightowej. Przygotowaliśmy także specjalną publikację będąca podsumowaniem całego procesu i zapisem konkluzji. Publikacja zawiera gotowe do użycia scenariusze warsztatów służących grupowej refleksji na temat zmian w otoczeniu organizacji pozarządowych i ich interpretacji, a także narzędzia do przeprowadzenia analogicznego procesu dla pojedynczych organizacji.

Czas trwania projektu: sierpień 2009 – czerwiec 2010
Koordynator: Paweł Hess
Wsparcie: Kuba Wygnański, Wojciech Rustecki

Projekt realizowaliśmy przy wsparciu finansowym udzielonym w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

FIO

Celem projektu badawczego, który zrealizowaliśmy na zlecenie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, było określenie mocnych stron Programu PROJEKTOR – Wolontariat Studencki oraz optymalnych kierunków jego rozwoju. Projekt zakładał również zbadanie szerszego kontekstu podejmowania przez studentów działań na rzecz innych oraz zebranie przykładów dobrych praktyk programów wolontariackich z Polski i innych krajów.

W trakcie realizacji badania Program PAFW PROJEKTOR realizowany był przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza. Program skierowany jest do studentów z uczelni wyższych z całej Polski i zakłada realizację przez grupy studentów – wolontariuszy – projektów edukacyjnych skierowanych do dzieci z obszarów wiejskich i małych miejscowości. Celem Programu jest przekazywanie uczniom przykładów pozytywnych wzorców osobowych i zachęcanie do pracy nad rozwojem własnych zainteresowań, zwiększanie ich ambicji edukacyjnych i życiowych. Realizujący własne projekty studenci mają możliwość zdobycia doświadczenia w realizowaniu własnych projektów oraz pracy z dziećmi.

W trakcie realizacji projektu badawczego, w pierwszej kolejności przygotowane zostały dokumenty, będące przeglądem dotychczas zebranej wiedzy z zakresu wolontariatu. Raport z desk research „Wolontariat w Polsce” jest przeglądem dostępnych informacji i wyników badań dotyczących wolontariatu w Polsce. W ramach opracowania przeprowadzona została również kwerenda programów wolontariackich skierowanych do osób w wieku 18-30 lat. Przykłady interesujących programów wolontariackich i skutecznych rozwiązań prawnych z innych krajów zostały przedstawione z kolei  w opracowaniu „Wolontariat w Europie i na świecie”.

Część jakościowa badania objęła rozmowy ze studentami z różnych miast Polski na temat postrzegania przez nich wolontariatu i  motywacji do aktywności społecznej oraz doświadczeń z udziału w Programie PROJEKTOR. Stoczniowi badacze, poprzez przeprowadzone rozmowy telefoniczne, kontakt mailowy i analizę stron internetowych, przyjrzeli się również funkcjonowaniu wolontariatu na uczelniach wyższych. Podsumowaniem zebranego materiału było badanie ilościowe przeprowadzone metodą ankiety internetowej na próbie 600 studentów.

Czas trwania projektu: listopad 2009 – marzec 2010
Koordynatorka: Maria Bal
Zleceniodawca Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Celem projektu, który organizowaliśmy na zlecenie Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, było dostarczenie wiedzy na temat potrzeb szkoleniowych podmiotów ekonomii społecznej i przedstawicieli administracji publicznej w zakresie uruchamiania instrumentów ekonomii społecznej.

W ramach badania, na podstawie dogłębnej analizy wybraliśmy siedem lokalizacji, do których kierowana mogła być oferta szkoleniowa Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), prowadzonego przez FISE>. Następnie przeprowadziliśmy analizę potrzeb podmiotów ekonomii społecznej działających w tych lokalizacjach. Jednocześnie analizowaliśmy wiedzę i potrzeby szkoleniowe przedstawicieli administracji publicznej (w tym samorządowców, pracowników publicznych służb zatrudnienia i pomocy społecznej).

Wyniki badania zostały zebrane w postaci raportu, a dodatkowo wykorzystane w czasie III Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej. Na ich podstawie, ale także w oparciu o zgromadzone przez FISE dane dotyczące projektów i projektodawców poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki “Wsparcie ekonomii społecznej” przygotowaliśmy tekst “Struktura infrastruktury ekonomii społecznej. Zaproszenie do dyskusji”.

Czas trwania projektu: maj – październik 2009
Koordynatorka: Maria Wiśnicka
Zleceniodawca: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Celem projektu badawczego, który zrealizowaliśmy na zlecenie Centrum Nauki Kopernik (CNK), było dostarczenie wiedzy na temat warunków pracy, percepcji roli zawodowej oraz potrzeb nauczycieli przedmiotów ścisłych.

Badanie służyło dostosowaniu oferty CNK do potrzeb nauczycieli oraz pośrednio – ich uczniów. Zawierało również elementy testu gotowych konceptów. Zespół Stoczni miał dostarczyć wiedzy o nauczycielach przedmiotów ścisłych, postrzeganiu przez nich swojej roli zawodowej oraz ich potrzebach związanych z tą rolą.

Szczegółowymi celami projektu były:

W ramach projektu powstał raport „Wykorzystanie eksperymentów i metod aktywizujących w nauczaniu – problemy i wyzwania.”

Czas trwania projektu: kwiecień – wrzesień 2009
Koordynatorki projektu: Maria Wiśnicka i Łucja Krzyżanowska
Zleceniodawca: Centrum Nauki Kopernik