Na stronie znajduje się narzędzie do weryfikacji (auto-testu ) organizacji i instytucji przyjaznych wolontariuszom. Procedura jest stosunkowo prosta i poza samym sprawdzeniem swojej „przyjazności” pozwala na podnoszenie swoich kompetencji w kwestii zarządzania wolontariuszami.

Na stronie znajduje się także lista organizacji i instytucji z całej Polski, które przystąpiły do programu Dobry Wolontariat. Są wśród nich zarówno organizacje, które przeszły przez pierwszy etap weryfikacji (test) jak i te, które w wyniku rozmowy z ekspertem (II etap) otrzymały certyfikat Organizacji lub Instytucji Przyjaznej Wolontariuszom.

Koordynatorka: Dagmara Gortych
Projekt graficzny: Ewa Brejnakowska-Jończyk
Projekt i wdrożenie informatyczne: Laboratorium ee
Rok uruchomienia: 2010

Zrzut ekranu 2016-01-28 o 08.26.17

Strona powstała w ramach projektu „Foresight obywatelski”, w trakcie którego zajmowaliśmy się analizowaniem przemian we współczesnym świecie oraz ich konsekwencji dla sektora pozarządowego i aktywności obywatelskiej. Przygotowaliśmy także narzędzia wspomagające myślenie foresightowe w III sektorze – w poszczególnych branżach, jak i pojedynczych organizacjach.

Na stronie zgromadziliśmy informacje dotyczące zmian środowiska, w jakim funkcjonują organizacje pozarządowe i podejmowana jest aktywność obywatelska oraz poszczególnych czynników mających wpływ na te zmiany. Opisujemy na niej także m.in. samą metodę foresightu, istotę planowania strategicznego oraz przedstawiamy narzędzia, dzięki którym można samodzielnie budować strategie organizacji.

Koordynator:  Paweł Hess
Projekt graficzny:   Studio Kotbury
Projekt i wdrożenie informatyczne:  DomSzkocki
Rok uruchomienia:  2010

Zrzut ekranu 2016-01-28 o 00.01.30

Potrzeba wybiegania myślą naprzód widoczna jest także w środowisku polskich organizacji pozarządowych. Po 20 latach od transformacji trzeci sektor znajduje się w specyficznym momencie. Coraz więcej osób zadaje sobie pytanie, co dalej – w jakim kierunku sektor powinien podążać, jak się rozwijać. Odpowiedzi na te pytania niekoniecznie muszą być oczywiste. Przed każdą organizacją pozarządową stoją specyficzne wyzwania – zależne od lokalnego kontekstu jej aktywności oraz zakresu i charakteru działań, jakie podejmuje. Są jednak także wyzwania, z którymi zmierzyć się musi cały sektor – związane z głębokimi zmianami, działaniem czynników, które czasem wydawać się mogą odległe i abstrakcyjne. Pracując nad Foresightem obywatelskim zidentyfikowaliśmy szereg takich trendów, sił i zmian.
/ze wstępu/

Publikacja powstała w ramach projektu „Foresight obywatelski„. Zawiera gotowe do użycia scenariusze warsztatów służących grupowej refleksji na temat zmian w otoczeniu organizacji pozarządowych i ich interpretacji, a także narzędzia do przeprowadzenia analogicznego procesu dla pojedynczych organizacji.

Autorzy: Edwin Bendyk, Anna Giza-Poleszczuk, Paweł Hess, Maria Rogaczewska, Alek Tarkowski, Kuba Wygnański
Projekt graficzny: Studio Kotbury
Rok wydania: 2010

Raport stanowi podsumowanie zrealizowanego w 2010 r. badania Młodzież na wsi.

Chcieliśmy, żeby był jak najbardziej użyteczny dla instytucji i organizacji wspierających młodych i służył jako zestaw wskazówek, na co warto zwrócić uwagę, rozpoczynając, planując i weryfikując działania dla młodych i z młodymi. W raporcie przedstawiamy typy aktorów, procesów i mechanizmów, które zobaczyliśmy w czasie badania.

Mamy nadzieję, że raport ten jest, z jednej strony inspiracją do rozważania możliwych scenariuszy rozwoju wsi, z drugiej zaś znajduje praktyczne zastosowanie jako przewodnik po świecie młodych. Raport może być traktowany jako swego rodzaju check-lista możliwych problemów i ograniczeń, na które warto zwrócić uwagę myśląc i planując działania wspierające młodych.

Polecamy raport wszystkim, których już realizują lub planują działania z młodymi na wsi i w małych miasteczkach, wierząc, że pomoże on lepiej zrozumieć sytuację w której się znajdują.

 Autorki:  Agnieszka Strzemińska, Maria Wiśnicka
Zespół badawczy Michał Bargielski, Piotr Bekas, Hubert Borowski, Michał Danielewicz, Aleksandra Gołdys, Paweł Hess, Paulina Jędrzejewska, Agata Nowotny, Łukasz Ostrowski, Tomasz Ratter, Monika Stec, Bartosz Stodulski, Ewa Stokłuska, Agnieszka Strzemińska, Agata Tomaszuk, Maria Wierzbicka, Maria Wiśnicka
Wsparcie: Wojciech Rustecki, Anna Giza
Projekt graficzny: Filip Zagórski
Rok wydania:  2010

Projekt „Młodzież na wsi” był realizowany we współpracy i przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

pafw_logo

Zrzut ekranu 2016-01-20 o 08.21.41

Oddolne inicjatywy tworzą miasto – to motto przyświecało projektowi Miasto Społeczne Warszawa, w ramach którego uruchomiliśmy tą stronę www. Chcieliśmy pokazać Warszawę jako miasto tworzone przez jego mieszkańców. Poprzez przypominanie historii przedwojennych organizacji i inicjatyw społecznikowskich, próbowaliśmy stworzyć alternatywę dla jednoznacznej wizji historii Warszawy jako „miasta ruin”, w której  główny akcent pada na tragiczne aspekty jej historii. Chcieliśmy pokazać, że historyczna tożsamość warszawiaka nie zamyka się w archetypach „cwaniaka” i „powstańca”. Bycie „warszawiakiem” oznaczało przyjęcie postawy zaangażowania na rzecz wspólnego dobra mieszkańców i przejawiało się w różnego rodzaju oddolnych działaniach, wpływających na wszystkie aspekty życia miasta.

Szczególnie zależy nam na tym, aby niniejsza strona stała się inspiracją dla dzisiejszych działaczy społecznych, ludzi pracujących w organizacjach pozarządowych i miejskich aktywistów. Często, całkowicie mylnie, twierdzi się, że społeczeństwo obywatelskie narodziło się w Polsce w 1989 r. Niedocenianie i niezrozumienie własnych korzeni skutkuje licznymi deficytami (kompleksami, brakiem autentyczności, nieporadnością języka, brakiem tożsamości etc.). M.in. poprzez uruchomienie tej strony chcieliśmy podjąć próbę zmiany tego stanu rzeczy. Chcieliśmy rozbudzać wśród dzisiejszych działaczy zrozumienie własnych tradycji. Chcieliśmy w ten sposób mówić o potrzebie patriotyzmu, z którego to patriotyzmu fakt bycia „pozarządowcem”, aktywistą czy społecznikiem nie zwalnia, ale do którego raczej zobowiązuje.

Koordynatorzy: Jan Mencwel, Jan Wiśniewski

Projekt graficzny: Luckyboy

Projekt i wykonanie technologiczne: Laboratorium ee

Rok uruchomienia: 2010

Celem projektu było przygotowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu wspomagania procesu tworzenia polityk publicznych oraz sposobów poszukiwania praktycznych rozwiązań dla problemów, które pojawiają się w trakcie ich realizacji. Jego istotą było specyficzne połączenie wielosektorowości, partycypacji, innowacji.

Istotą testowanej przez nas metodologii było uznanie uzupełniających się kompetencji różnych interesariuszy, a nie tylko ekspertów w definiowaniu problemów, projektowaniu innowacyjnych rozwiązań (co-design) oraz sugerowaniu działań.

W fazie przygotowawczej projektu przeprowadziliśmy przegląd technik typu collective problem solving. Natomiast w fazie pilotażowej na kilku wybranych zagadnieniach przetestowaliśmy przygotowaną przez nas metodologię. Wykorzystaliśmy ją m.in. do wypracowania propozycji:

W każdym z tych przypadków przeprowadziliśmy cały proces – od diagnozy problemu, poprzez prace analityczne, warsztat diagnostyczny, warsztaty co-design po przygotowanie scenariuszy rozwiązań.

W ramach projektu uruchomiliśmy także stronę, na której prezentowaliśmy m.in. wszystkie przeprowadzone przez nas procesy.

Kolab_www_infogafika_str_glowna
Czas trwania projektu: wrzesień 2010 – czerwiec 2014
 Zespół projektu: Zofia Komorowska, Kuba Wygnański, Ela Skrzypek, Anna Biernat

Projekt realizowaliśmy dzięki wsparciu z Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

logo

W ramach projektu Miasto Społeczne Warszawa staraliśmy się przypomnieć, że zaangażowanie społeczne i aktywne zmienianie otoczenia to ważna część składowa warszawskiej tożsamości. Pokazywaliśmy, że Warszawa jest wyjątkowa także dzięki kolejnym pokoleniom osób, którym „chciało się” działać: tworzyć stowarzyszenia i komitety, edukować młodzież, kolekcjonować książki, oddolnymi siłami wznosić imponujące publiczne gmachy, gasić pożary i spiskować.

Głównym efektem projektu jest strona internetowa www.miastospoleczne.stocznia.org.pl, którą tworzy ponad sto sylwetek dawnych społeczników, opisów organizacji oraz oznaczonych w przestrzeni Warszawy „społecznikowskich śladów”. Oprócz tego w trakcie trzech edycji projektu (realizowanych w latach 2009-2011) nagrywaliśmy wywiady wspomnieniowe oraz prowadziliśmy lekcje w szkołach. Odbyło się też kilkanaście spotkań otwartych w formie debaty, prelekcji, spaceru, seansu filmowego czy wycieczki.

MSW_1
Czas trwania:
Koordynatorzy: Jan Mencwel, Jan Wiśniewski
Zespół projektu: Marta Czaputowicz, Cyryl Skibiński, Jan Żółtowski
Projekt zrealizowaliśmy dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.
4cef5a2ac4a4c_o

Projekt „Niewidzialne Dzieci”, realizowany przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego i Fundację i Fundację Dzieci Niczyje, miał na celu przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu dzieci w wieku 0-6 lat na terenach wiejskich. Jego istotą było wdrożenie i przetestowanie systemu zapewniającego zaspokajanie najważniejszych potrzeb rozwojowo-edukacyjnych małych dzieci w wiejskich społecznościach lokalnych.

W ramach tego projektu uczestniczyliśmy w pracach zespołu ekspertów, wspieraliśmy FRD w wyborze gmin do projektu, przygotowaliśmy materiały i przeprowadziliśmy szkolenia z zakresu diagnozy partycypacyjnej gmin, a także opracowaliśmy dokument, którego celem było zdiagnozowanie sytuacji małych dzieci na obszarach wiejsko-miejskich. Ponadto prowadziliśmy bieżącą ewaluacją projektu – sprawdzaliśmy możliwości transferu modelu wypracowanego w projekcie oraz przeprowadziliśmy badanie świadomości sytuacji wykluczenia małych dzieci.

Czas trwania projektu: listopad 2009 – grudzień 2011
Koordynatorka: Agnieszka Strzemińska
Wsparcie: Anna Giza, Wojciech Rustecki
Zleceniodawca: Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

W ramach projektu, który realizowaliśmy na zamówienie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, zgromadziliśmy wiedzę na temat wykorzystania nowych technologii przez organizacje pozarządowe w Polsce.

Przeanalizowaliśmy doświadczenia osób i instytucji działających na rzecz upowszechniania technologii oraz wzmacniania III sektora w kraju i zagranicą, dotyczące różnych sposobów wspierania rozwoju społeczności lokalnych poprzez dostarczanie narzędzi i kompetencji ICT. Zrealizowaliśmy także warsztaty z ekspertami posiadającymi szczególne kompetencje i doświadczenia w zakresie ICT i społeczności lokalnych.

Ważnym elementem projektu była realizacja badania terenowego potrzeb i potencjału społeczności  lokalnych w zakresie wykorzystania i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Ponadto przy udziale zewnętrznych specjalistów sformułowaliśmy rekomendacje i propozycje działań.

Wiedzę zgromadzoną w ramach badania przedstawiliśmy w postaci raportu „Technologie dla III sektora i społeczności lokalnych” oraz „Technologie w społecznościach lokalnych. Propozycje działań”. Została ona wykorzystana następnie m.in. przy tworzeniu założeń Programu PAFW „Nowe technologie lokalnie„, którego operatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Czas trwania projektu: czerwiec 2010 – lipiec 2011
Koordynator: Hubert Borowski
Zespół badawczy:
Anna Baczko-Dombi, Piotr Bekas, Dominika Czerniawska, Michał Danielewicz, Aleksandra Gołdys, Paweł Hess, Zuzanna Jendryczko, Paulina Jędrzejewska, Dariusz Kraszewski, Ela Morawska, Agata Nowotny, Łukasz Ostrowski, Tomasz Ratter, Katarzyna Starzyk, Monika Stec, Bartosz Stodulski, Marta Szotkowska, Elżbieta Świdrowska, Maria Wiśnicka
Zleceniodawca: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Projekt zrealizowaliśmy na zlecenie Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Przeprowadziliśmy je wspólnie z firmą badawczą SMG/KRC Poland Media. >>

Celem projektu było zebranie możliwie pełnej informacji o konsultacjach społecznych odbywających się w Polsce na wszystkich szczeblach administracji publicznej, zaczynając od poziomu gminy, a na poziomie ministerstw kończąc.

W ramach projektu przeprowadziliśmy następujące działania:

1) Analiza dostępnej wiedzy na temat konsultacji społecznych w Polsce i zagranicą.

Zebranie istniejących już informacji pozwoliło na przygotowanie aktualnego stanu wiedzy w tym zakresie, przygotowanie lepszych narzędzi badawczych, pełniejszą interpretację otrzymanych wyników i trafniejsze rekomendacje.

2) Zebranie podstawowych informacji (inwentarz) na temat konsultacji społecznych prowadzonych we wszystkich jednostkach samorządowych i rządowych.
W trybie dostępu do informacji publicznej zbieraliśmy możliwie kompletne informacje o tym, jakie konsultacje społeczne były prowadzone przez wszystkie ministerstwa, urzędy marszałkowskie i wojewódzkie, starostwa powiatowe i urzędy gmin. Staraliśmy się także uzyskać wiedzę, których dokumentów dotyczyły  te konsultacje, jakie metody zostały zastosowane oraz które organizacje uczestniczyły w procesie konsultowania.

3) Badanie jakościowe w wybranych urzędach na szczeblu centralnym, regionalnym, powiatowym i gminnym.
Badanie polegało na rozmowach z przedstawicielami wszystkich ministerstw, urzędów wojewódzkich i marszałkowskich oraz wybranych starostw powiatowych i urzędów gmin, a także organizacji pozarządowych. Głównym celem było zrozumienie funkcjonowania procedur konsultacji społecznych w procesie podejmowania decyzji w instytucjach oraz określenie kultury organizacji konsultacji. Naszymi rozmówcami byli eksperci, którzy planują i koordynują działania konsultacyjne lub aktywnie uczestniczą i wpływają na kształt podejmowanych decyzji.

4) Ogólnopolskie badanie kwestionariuszowe wśród przedstawicieli wszystkich szczebli administracji rządowej i samorządowej w Polsce.
Dzięki temu badaniu określiliśmy, jakie są standardy realizowanych procesów konsultacyjnych oraz byliśmy w stanie porównać poszczególne instytucje między sobą w tym zakresie.

5) Studia przypadków.
W tej części badania skupiliśmy się na procesach prowadzonych konsultacji społecznych, aby szczegółowo i wielostronnie opisać jak wyglądają konkretne konsultacje realizowane w Polsce. Przyjrzeliśmy się w jaki sposób konsultowane były wybrane dokumenty na różnych szczeblach administracji publicznej i samorządowej.

6) Ciekawe przykłady konsultacji społecznych
Podczas badania wyszukaliśmy oraz opisaliśmy ciekawe i inspirujące rozwiązania dotyczące różnych etapów procesu konsultacji społecznych – zarówno tych przeprowadzanych w Polsce, jak i zagranicą.

7) Opracowania dotyczące ciał konsultacyjnych
Przygotowaliśmy opisy sposobu umocowania, funkcji jakie pełnią oraz praktyk działania wybranych 9 stałych ciał konsultacyjnych – zarówno tych na szczeblu centralnym, jak i regionalnym i lokalnym.

8) Prace nad prototypem platformy do konsultacji on-line.
W ramach projektu przygotowaliśmy opis funkcjonalności i prototyp narzędzia, który ułatwia prowadzenie konsultacji pisemnych. 

9) Reprezentatywne ogólnopolskie badanie sondażowe.

10) Pogłębione internetowe badanie wśród ekspertów w zakresie konsultacji społecznych w formie bloga
Polegało ono na komentowaniu głównych wyników naszych badań i pierwszych rekomendacji w celu ewaluacji otrzymanych informacji zanim zostały  sformułowane w formie raportu i ostatecznych rekomendacji.

Efekty projektu:

  1. Baza danych przeprowadzonych konsultacji społecznych, którą po zakończeniu badania udostępniliśmy w serwisie www.mojapolis.pl.
  2. Raport badawczy opisujący standardy konsultacji społecznych realizowanych w Polsce.
  3. Podręcznik opisujący i definiujący wskaźniki efektywności prowadzonych konsultacji oraz metod jak przeprowadzać ewaluację procesu konsultacji społecznych.
  4. Funkcjonalne narzędzie do badania efektywności mechanizmu konsultacji społecznych
  5. Opisy ciekawych praktyk krajowych oraz zagranicznych obrazujących jak dobrze i sprawnie przeprowadzać konsultacje społeczne.
  6. Prototyp platformy do prowadzenia konsultacji on-line.
  7. Rekomendacje dotyczące sposobów wzmacniania kultury prowadzenia konsultacji społecznych (zarówno te dotyczące zmian prawnych, jak i instytucjonalnych, koniecznych działań szkoleniowych i upowszechniających).

Zgromadzona w czasie badania wiedza została uporządkowana i upubliczniona na portalu www.partycypacjaobywatelska.pl (w dziale Bibliotek, Przykłady działań)

Czas trwania projektu: czerwiec 2010 – marzec 2011

Koordynatorzy projektu: Dominik Owczarek, Michał Stempień

Wsparcie: Jan Herbst, Zofia Komorowska, Kuba Wygnański