Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
Koordynatorki: Maria Perchuć-Żółtowska, Maria Jagaciak

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy to program, w którym wspieramy działalność organizacji społecznych. Jest prowadzony ze środków tzw. funduszy norweskich i funduszy EOG.

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) to program, w ramach którego wspieramy działalność organizacji społecznych. Program prowadzony jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (tzw. funduszy norweskich i funduszy EOG).

O Funduszu

Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.

Operatorem Funduszu jest konsorcjum złożone z trzech organizacji: Fundacji im. Stefana Batorego (lider), Fundacji Stocznia oraz Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich.

W ramach programu Stocznia jest odpowiedzialna za:

 • wspieranie organizacji w obszarze dotyczącym angażowania obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne (w tym m.in. przygotowanie i przeprowadzenie konkursu dotacyjnego, wsparcie organizacji na etapie składania wniosków oraz na etapie realizacji projektów);
 • tzw. projekt predefiniowany, czyli organizację działań wspierających rozwój aktywności obywatelskiej i osób, które zajmują się lub chcą się zajmować organizacją konsultacji społecznych i innych form dialogu publicznego;
 • zaplanowanie i przeprowadzenie ewaluacji programu.

Obszary wsparcia Funduszu

W ramach Funduszu wspieramy działania organizacji społecznych podejmowane w czterech obszarach:

 • angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, w tym działania dotyczące ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym (obszar 1);
 • ochrona praw człowieka i równe traktowanie, w tym przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć (obszar 2);
 • wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie (obszar 3);
 • wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego (obszar 4).

Organizacje mogą się ubiegać o wsparcie w ramach trzech konkursów dotacyjnych: dwóch na projekty tematyczne (obszar 1–3) i jednym na projekty sektorowe (obszar 4).

Składający wnioski o dotacje na projekty tematyczne i/lub projekty sektorowe mogli wystąpić o dodatkowe środki na rozwój instytucjonalny organizacji.

Konkursy dotacyjne

Pierwszy konkurs na projekty tematyczne ogłoszony był w lutym 2020 roku, drugi – w listopadzie 2020 roku.

Konkurs na projekty sektorowe rozpoczął się w kwietniu 2020 roku.

Organizacje składające wnioski o dotacje na projekty tematyczne lub/i projekty sektorowe mogły wystąpić o dodatkową kwotę dotacji na rozwój instytucjonalny organizacji.

Dla kogo wsparcie?

W Funduszu wspieramy działania organizacji z całej Polski. Szczególną wagę przykładamy do wspierania działań podejmowanych przez organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych i wsparcia infrastrukturalnego, oraz organizacje kierujące swoje działania do grup narażonych na dyskryminację i wykluczenie. We wszystkich działaniach ważną grupą docelową jest dla nas młodzież.

Organizacje społeczne mogą składać wnioski na realizację działań prowadzonych samodzielnie lub w partnerstwie z innym podmiotami z:

 • Polski;
 • Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein i Norwegia);
 • Państw-Beneficjentów korzystających z Funduszy EOG (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja i Słowenia);
 • krajów sąsiadujących z Polską, a nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Białoruś, Ukraina i Rosja).

W projektach realizowanych w partnerstwie z podmiotami z Państw-Darczyńców można wystąpić o dodatkową kwotę dotacji na koszty udziału partnera.

Media dla demokracji

To konkurs dotacyjny skierowany do organizacji społecznych, który realizujemy w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Dotacje (w wysokości od 70 do 137,5 tys. EUR) przeznaczone są na realizację działań służących wzmocnieniu mediów w Polsce – zwłaszcza lokalnych i obywatelskich, aby w sposób pełniejszy i bardziej skuteczny realizowały funkcje kluczowe z perspektywy współczesnej demokracji i ochrony porządku demokratycznego.

W konkursie wybraliśmy 8 organizacji, które realizują działania:

 • wzmacniające dziennikarstwo śledcze,
 • służące nawiązywaniu i wzmacnianiu relacji, współpracy oraz wymianie doświadczeń między redakcjami,
 • edukacyjno-rozwojowe skierowane do środowiska dziennikarskiego,
 • rzecznicze, dotyczące prawa oraz polityk publicznych regulujących funkcjonowanie mediów,
 • interwencyjne oraz stojące na straży praworządności i etyki,
 • oraz inne inicjatywy skierowane do szerokiego grona mediów wspierających skuteczną ochronę porządku demokratycznego i kluczowe dla demokracji funkcje dziennikarstwa.

Konkurs jest finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
Więcej o konkursie na stronie: https://aktywniobywatele.org.pl/dla-wnioskodawcow/konkurs-media-dla-demokracji/

Projekty predefiniowane

W czasie realizacji programu prowadzimy dodatkowe działania (tzw. projekty predefiniowane). Mają one na celu poszerzenie zakresu wpływu programu w dwóch obszarach:

 • rozwój aktywności obywatelskiej,
 • rozwój organizacji społecznych i sektora obywatelskiego.

Stocznia wspiera rozwój aktywności obywatelskiej, w tym osób, które zajmują się lub chcą się zajmować organizacją konsultacji społecznych i innych form dialogu publicznego. Organizujemy m.in. krajowe i regionalne Fora Praktyków Partycypacji oraz seminaria poświęcone różnym aspektom partycypacji obywatelskiej. Zapewniamy wsparcie mentoringowe dla osób, które chciałyby rozpocząć działanie w tym obszarze. Również rozwijamy stronę partycypacjaobywatelska.pl. Więcej o projekcie Przestrzeń Praktyków Partycypacji przeczytacie tu.

Więcej informacji o Funduszu: aktywniobywatele.org.pl.

FAO_www_logotypy

 

Czas trwania: 2019–2024
Koordynatorki: Maria Perchuć-Żółtowska i Maria Jagaciak
Zespół projektu: Marek Cywiński, Marcin Górecki, Jan Herbst, Zofia Komorowska, Anna Stratenwerth, Kuba Wygnański