Badanie karier zawodowych muzyków Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

Koordynatorki: Maria Adamowicz, Katarzyna Wójcikowska-Baniak

Badanie losów absolwentów Sinfonia Iuventus

Przeprowadziliśmy badanie, które służyło poznaniu losów absolwentów Polskiej Orkiestry Sinfonii Iuventus oraz oceny znaczenia, jakie praca w tej instytucji miała dla ich dalszej kariery.

Coraz więcej uczelni wyższych podejmuje działania na rzecz monitorowania losów absolwentów, aby zobaczyć, w jakim stopniu przygotowują ich do funkcjonowania na rynku pracy.

Podobne pytania, w 10 rocznicę swojego funkcjonowania, zadała sobie Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus – orkiestra symfoniczna złożona ze studentów i młodych absolwentów uczelni muzycznych. W założeniu, zatrudnienie w tej instytucji ma charakter czasowy i powinno stanowić istotny krok w rozwoju artystycznej kariery jej członków.

Celem badania było:

  • zebranie danych na temat losów zawodowych absolwentów Sinfonii Iuventus,
  • zidentyfikowanie mechanizmów wpływu Sinfonii Iuventus na karierę absolwenta / absolwentki (pełnione przez niego/nią role zawodowe, zajmowane pozycje),
  • poznanie oceny orkiestry przez absolwentów/absolwentki (z perspektywy czasu),

W ramach badania przeprowadziliśmy ankietę internetową wśród absolwentów POSI, której wyniki uzupełniliśmy o kwerendę internetową dotyczą sytuacji zawodowej absolwentów. Ponadto, zrealizowaliśmy wywiad grupowy z wybranymi muzykami, różniącymi się stażem pracy i ścieżkami zawodowymi.

Raport posłużył Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus w kształtowaniu strategii rozwoju instytucji oraz budowaniu oferty dla jej pracowników.

Doświadczenie zdobyte w tym badaniu stało się dla nas także inspiracją do stworzenia ramowej oferty badań dla instytucji, uczelni i szkól artystycznych.

Czas realizacji: luty – maj 2016 r.
Koordynatorki: Maria Adamowicz, Katarzyna Wójcikowska-Baniak
Zespół: Maria Adamowicz, Jan Herbst, Katarzyna Wójcikowska-Baniak
Wsparcie merytoryczne: Łucja Krzyżanowska