Innowacje na ludzką miarę 2

Koordynatorzy: Maria Lewandowska-Woźniak i Adam Chabiera

Innowacje na ludzką miarę 2

Szukaliśmy nowatorskich, oddolnie wypracowanych rozwiązań (innowacji społecznych), które odpowiedzą na potrzeby związane z szeroko rozumianym włączeniem społecznym. W ramach projektu wsparliśmy w rozwoju 105 pomysłów, przetestowaliśmy 51 innowacji, a 13 z nich upowszechniliśmy.

Projekt „Innowacje na ludzką miarę 2” realizowaliśmy w partnerstwie z Gminą Miasta Gdynia. Wspólnie prowadziliśmy Inkubator pomysłów, który miał na celu znalezienie, dopracowanie oraz przetestowanie oddolnych innowacji dotyczących włączenia społecznego.

Naszym celem było upowszechnienie takich innowacji, które skutecznie odpowiedzą na precyzyjnie określone problemy i potrzeby. Dlatego w naszym Inkubatorze szukaliśmy rozwiązań z zakresu:

 • integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie,
 • zwalczania ubóstwa,
 • ułatwienia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.

Przeprowadziliśmy dwa ogólnopolskie nabory do Inkubatora pomysłów, a spośród zgłoszonych rozwiązań wybraliśmy 105, które miały największy potencjał do dalszego rozwoju.

Wspólnie z pomysłodawcami szukaliśmy najlepszych sposobów odpowiedzi na dany problem oraz warunków, w jakich rozwiązania będą miały szansę wzrosnąć i skutecznie zadziałać.

Po kilkumiesięcznym dopracowywaniu pomysłów wyłoniliśmy 51 innowacje, których autorzy i autorki otrzymali dotację na przetestowanie swoich rozwiązań w środowisku lokalnym.

Na ostatnim etapie upowszechnialiśmy 13 przetestowanych innowacji z największym potencjałem do wdrożenia:

 1. Arbuz Mobilny Uniwersalny
 2. Centralny Punkt Integracji
 3. I Ty masz prawo być sobą – kompleksowe wsparcie dla opiekunów
 4. IMIG wsparcie prawne online dla migrantów i migrantek
 5. Klub dyskusyjny dla dorosłych użytkowników AAC
 6. Kulturalne Centrum Samopomocy – kultura inkluzywna
 7. PoMOSTy
 8. Powitalnik – przewodnik po rodzicielstwie
 9. Romski w obrazkach
 10. Scena otwarta. Samorzecznicy w teatrze
 11. Teatr przy stole
 12. Warsztaty kulinarne dla osób w depresji i ich bliskich
 13. Zin współtworzony przez osoby przebywające w ośrodku dla cudzoziemców

Inkubator pomysłów działał równolegle w 2 lokalizacjach – prowadzonych przez Stocznię Marzycielach i Rzemieślnikach w Warszawie oraz Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. Wsparciem zostali objęci pomysłodawcy/czynie, innowatorzy/ki z całego kraju.

W projekcie bazowaliśmy na doświadczeniach z projektu „Innowacje na ludzką miarę”, który realizowaliśmy w latach 2016-2019 wspólnie z Gminą Miasta Gdynia, Miastem st. Warszawa oraz ECORYS Polska sp. z o.o.

Czas trwania: marzec 2020 – grudzień 2023
Koordynatorzy działań Stoczni: Maria Lewandowska-Woźniak i Adam Chabiera
Partner: Gmina Miasta Gdynia (Laboratorium Innowacji Społecznych)
Zespół projektu po stronie Stoczni: Anna Bartol, Ida Bocheńska, Marek Cywiński, Magda Geringer-Nurczyńska, Damian Jaworek, Natalia Klamann, Zofia Komorowska, Maciej Onyszkiewicz, Katarzyna Pliszczyńska, Marka Tafil-Dalach, Jan Wiśniewski, Kuba Wygnański

 

Grupa kilkunastu osób pozujących do zdjęcia

Grupa kilkunastu osób siedzących w sali na krzesłach w kręgu

Kobieta w przyłbicy pokazująca na flipchart. Na flipcharcie napis Inkubator pomysłów

Grupa osób stojących w kręgu w lesie

Grupa osób stojących w kręgu, pochylonych, patrzących do środka w obiektyw z góry

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zestawienie znaków - od lewej znak POWER, znak RP, znak UE EFS