Przestrzeń dla partycypacji 2

Koordynator: Marcin Górecki

Przestrzeń dla partycypacji 2

Wspieramy gminy w planowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium przy aktywnym udziale mieszkańców.

Projekt realizujemy wspólnie z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju oraz Związkiem Miast Polskich.

Głównym celem naszych działań jest pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu konsultacji dokumentów planistycznych na etapie zbierania wniosków do ich projektów, a także na etapie wyłożenia projektów do publicznego wglądu.

W ramach projektu będziemy wspierać 22 gminy z czego:

  • minimum 17 gmin na etapie zbierania wniosków (tzn. od momentu przystąpienia do sporządzenia lub zmiany dokumentu planistycznego do przekazania projektu do komisji urbanistyczno-architektonicznej)

oraz

  • maksymalnie 5 gmin na etapie wyłożenia projektu do publicznego wglądu (tzn. do przekazania gotowego dokumentu radzie gminy do uchwalenia).

Wspieramy konsultacje rozszerzone względem zapisów w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jesteśmy przekonani, że rozpoczęcie dialogu z mieszkańcami i użytkownikami danej przestrzeni na jak najwcześniejszym etapie umożliwia lepsze poznanie ich oczekiwań i potrzeb oraz dostosowanie do nich propozycji planistycznych, a w konsekwencji zmniejsza ryzyko późniejszych konfliktów.

Jak wspieramy gminy w ramach projektu?

  • zapewniamy tzw. zespół wspierający, który pomaga zaplanować przebieg konsultacji, w tym dobrać odpowiednie techniki konsultacyjne, a następnie towarzyszy gminie przez cały okres trwania konsultacji,
  • prowadzimy szkolenia dla pracowników gminy zaangażowanych w projekt, zapewniamy warsztaty i doradztwo ekspertów z zakresu partycypacji obywatelskiej i planowania przestrzennego,
  • przyznajemy granty na przeprowadzenie konsultacji w wysokości ok. 20 tys. zł,
  • organizujemy spotkania służące wymianie doświadczeń dla wszystkich gmin biorących udział w projekcie.

Do udziału może się zgłosić każda gmina – zapraszamy gminy miejskie, wiejsko-miejskie i wiejskie z terenu całej Polski. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Nabory do projektu odbyły się w styczniu oraz we wrześniu 2019.

Projekt jest kontynuacją działań, które prowadziliśmy w ramach pierwszej edycji, o której można przeczytać tutaj >>

Czas trwania grudzień 2020 – czerwiec 2022
Koordynator projektu: Marcin Górecki
Zespół po stronie Stoczni: Agata Bluj, Maria Jagaciak, Zofia Komorowska, Maria Perchuć-Żółtowska, Katarzyna Pliszczyńska, Rafał Rudnicki

Wartość projektu: 1 988 460,00 zł, w tym 1 675 874,09 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 312 585,91 zł ze środków dotacji celowej budżetu państwa.

belka logotypy Unia Europejska, flaga Polski oraz logo EFS