Narada obywatelska o kosztach energii
Koordynatorka: Maria Belina Brzozowska

Narada obywatelska o kosztach energii

Realizujemy ogólnopolski proces, którego celem jest wspólny namysł nad problemem ubóstwa energetycznego w naszym kraju oraz partycypacyjne wypracowanie najlepszych i społecznie legitymizowanych propozycji jego rozwiązania.

W ramach procesu zorganizowaliśmy:

  1. narady lokalne: zobacz raport z narad lokalnych | zobacz wideo podsumowanie narad lokalnych
  2. pierwszy ogólnopolski panel obywatelski: zobacz raport „Podsumowanie ogólnopolskiego panelu obywatelskiego wraz z wynikami głosowania” | zobacz filmowe podsumowanie panelu.

Jako Fundacja Stocznia, przy udziale szerokiego grona partnerów z różnych dziedzin, realizujemy ogólnopolski proces, którego celem jest wspólny namysł nad problemem ubóstwa energetycznego w naszym kraju i partycypacyjne wypracowanie najlepszych i społecznie legitymizowanych propozycji jego rozwiązania. Liczymy, że sformułowane podczas Narady obywatelskiej o kosztach energii rekomendacje, będą miały największe szanse na uwzględnienie przez władze krajowe i samorządowe w nadchodzącym czasie.

Aby osiągnąć ten cel, do wspólnej pracy zaprosiliśmy instytucje i środowiska działające na poziomie krajowym i lokalnym oraz samych obywateli i obywatelki. Do rozmowy włączyliśmy różne grupy zainteresowanych – przedstawicieli rządu i samorządów, ekspertów, akademików i praktyków, polityków i mieszkańców (w tym tych, których problem ubóstwa energetycznego bezpośrednio dotyczy).

Zobacz publikacje z projektu

Formuła procesu Narada obywatelska o kosztach energii

Przeprowadziliśmy ogólnopolską rozmowę, która odbyła się:

  • w kilku wynikających z siebie krokach,
  • na kilku poziomach (lokalnie i centralnie),
  • na różne sposoby (w tym w formie wspólnej diagnozy i konfrontowania stanowisk, wypracowywania rozwiązań oraz formułowania rekomendacji).

Na początku zgromadziliśmy i w przystępnej formie opublikowaliśmy materiały na temat ubóstwa energetycznego od kluczowych interesariuszy (analizy rządowe, eksperckie i branżowe, strategie partii politycznych, postulaty różnych środowisk, np. samorządowców lub organizacji ekologicznych) oraz świadectwa pochodzące od grup, których ubóstwo energetyczne dotyczy bezpośrednio. Materiały od interesariuszy zawierały nie tylko część opisową (z diagnozą stanu obecnego), lecz także rekomendacyjną (z propozycjami działań do podjęcia).

Kluczowym krokiem procesu było włączenie do rozmowy obywateli i obywatelek – odbyło się ono w formie obywatelskich narad lokalnych i narady ogólnopolskiej.

Narady lokalne to organizowane oddolnie i lokalnie w różnych miejscach i środowiskach rozmowy dotyczące tego samego tematu. Ich organizatorami mógł być każdy – samorządy, organizacje społeczne, uczelnie, osoby indywidualne itp. Choć skala i skład uczestników były różne, to ich cel i przebieg pozostały spójne – rozmowa odbywała się na bazie opracowanego wcześniej scenariusza i posłużyła zebraniu opinii i postulatów osób biorących udział w naradzie. Wnioski ze wszystkich narad zebraliśmy w zbiorczy dokument, który – podobnie jak materiały edukacyjne – został opublikowany na stronie.

Narada ogólnopolska objęła z kolei prawie 100-osobową grupę mieszkańców i mieszkanek Polski wybraną losowo – z uwzględnieniem ich cech społeczno-demograficznych. Bazując na informacjach zawartych w materiałach edukacyjnych i raporcie z obywatelskich narad lokalnych, a także korzystając ze wsparcia ekspertów i ekspertek grupa przedyskutowała możliwe rozwiązania w temacie ubóstwa energetycznego, a następnie podjęła wspólną decyzję dotyczącą finalnych rekomendacji, które następnie przedstawiliśmy odpowiednim instytucjom i władzom.

 

grafika przedstawiająca timeline panelu obywatel

Zobacz RAPORT: Podsumowanie ogólnopolskiego panelu obywatelskiego wraz z wynikami głosowania

 

 

Czas trwania październik 2021 marzec 2024
Koordynatorka projektu: Maria Belina Brzozowska
Zespół: Agata Bluj, Wojciech Gąsior, Magda Geringer-Nurczyńska, Marcin Górecki, Jan Herbst, Maria Jagaciak, Katarzyna Pawłowska, Maria Perchuć-Żółtowska, Aleksandra Pierścińska, Paweł Sielczak, Anna Stratenwerth i Kuba Wygnański
Współpraca: Filip Górski, Kacper Lubiewski, Magda Orłowska,