Podręcznik, który powstał w ramach projektu „Jak usłyszeć głos seniora?” zawiera ogólne i szczegółowe wskazówki dotyczące organizowania i prowadzenia różnego rodzaju procesów konsultacyjnych w udziałem osób starszych.

Podręcznik składa się z:

W 2014 r. powstało jego II wydanie, uzupełnione m.in. o opis procesu przeprowadzony w ramach projektu „Senior Woli”.

Autorki: Maria Perchuć, Katarzyna Starzyk, Ewa Stokłuska
Projekt graficzny: Studio Kotbury
Zdjęcia: Wojtek Radwański
Rok wydania 2013 (I wydanie), 2014 (II wydanie)

“Miniporadnik ewaluacji dla realizatorów projektów edukacji kulturalnej” został pomyślany jako pomoc dla osób realizujących projekty w dziedzinie edukacji kulturalnej, a w szczególności przedsięwzięć prowadzonych w ramach priorytetu „Edukacja kulturalna” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stanowi zestaw prostych porad i zaleceń. Odpowiada na często zadawane pytania: jak dobrze przygotować projekt do ewaluacji, jak skutecznie ją przeprowadzić oraz jak mądrze korzystać z jej wyników?

Miniporadnikowi towarzyszą gotowe narzędzia badawcze, które można wykorzystywać przy ewaluacji tego rodzaju przedsięwzięć. Pomoc w ich wykorzystaniu stanowi specjalnie przygotowana instrukcja.

Publikacja (wraz z towarzyszącymi jej narzędziami) powstały w ramach projektu „Jak dobrze ewaluować projekty kulturalne?”.

Autorki: Kaja Dziarmakowska, Maja Durlik
Wsparcie: Łucja Krzyżanowska, Łukasz Ostrowski, Wojciech Rustecki
Projekt graficzny: Edyta Ołdak
Rok wydania: 2013

Publikacja stanowi podsumowanie doświadczeń związanych z realizacją czterech procesów: panelu obywatelskiego i spacerów badawczych z osobami starszymi w Gdyni, przygotowania programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w Płocku oraz tworzenia lokalnego programu profilaktyki zachowań ryzykownych w warszawskiej dzielnicy Wola.

Powstała jako część projektu „Dane, debata, demokracja„, w ramach którego wspieraliśmy te samorządy lokalne w planowaniu i realizacji procesów włączania obywateli i organizacji pozarządowych w tworzenie dokumentów strategicznych.

Publikacja zawiera także dokładne scenariusze działań, bazujące na doświadczeniach ich realizatorów.

Autorki: Zofia Komorowska, Maria Perchuć, Ewa Stokłuska, Katarzyna Starzyk
Projekt graficzny: Studio Kotbury
Rok wydania: 2013

 

 

W 2013 roku podjęliśmy się przeprowadzenia analizy wpływu społecznego Orange Polska. Jest to przedsięwzięcie wykraczające poza tradycyjne ramy raportowania społecznego. Oprócz samych działań firmy i ich bezpośrednich rezultatów badamy również pośredni, złożony wpływ tych działań na szeroko rozumiane otoczenie. Staramy się uchwycić zmiany, które zachodzą w Polsce w związku z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa o takiej skali i roli jak Orange Polska.

Zmiany te dotyczą 6 obszarów funkcjonowania firmy i jej społecznej odpowiedzialności – gospodarki, innowacji, pracowników, klientów, społeczności lokalnych i środowiska. W każdym z tych obszarów działalność Orange pozostawia widoczny ślad. W gospodarce, zakupy i inwestycje Orange generują co roku tysiące miejsc pracy, zwiększają obroty polskich przedsiębiorstw, a także powodują zwiększenie potencjalnego PKB Polski nawet o 0,3%. W obszarze innowacji działania Orange przekładają się na tworzenie nowych start-upów i innowacyjnych przedsiębiorstw. Tak duża firma produkuje jednak tony zanieczyszczeń i zużywa tony surowców. Analiza wpływu społecznego pozwala minimalizować te „uboczne efekty” działań i maksymalizować efekty pozytywne.

Efektem naszych działań był opublikowany w 2014 roku raport wpływu społecznego, stworzony w dwóch wersjach – wewnętrznej, rozbudowanej oraz skrótowej, zewnętrznej (dostępna tutaj).

Przygotowaliśmy także krótki film pokazujący wpływ społeczny Orange.

W ramach naszej współpracy aktualizujemy co roku zebrane dane o firmie, szukamy nowych danych, a także nowych sposobów komunikacji na temat wpływu społecznego.

Obecnie poza zbieraniem i analizowaniem danych o firmie pracujemy także nad narzędziem mierzącym wpływ społeczny w sposób bardziej systematyczny i indeksowy. Prototyp narzędzia przedstawiliśmy naszemu Klientowi w 2018 roku.

Czas realizacji: od 2013 r.
Aktualny koordynator: Jacek Grzeszak
Zespół projektu: Jacek Grzeszak i Jan Herbst
Poprzedni koordynatorzy i koordynatorki oraz członkowie zespołu: Magda Biejat, Łukasz Jonak, Julia Olesińska, Maciej Pilaszek,
Wsparcie: Łucja Krzyżanowska
Więcej informacji: http://www.orange.pl/odpowiedzialny-biznes-wplyw-spoleczny.phtml

 

Poradnik “Ewaluacja. Jak to się robi?” przygotowaliśmy we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i organizacjami realizującymi programy Fundacji. Zawiera praktyczne porady w jaki sposób planować i realizować działania ewaluacyjne i jak wykorzystywać ich efekty.

Poradnik jest “szyty na miarę” z myślą o programach PAFW, ale mamy nadzieję, że każdy kto interesuje się ewaluacją znajdzie w nim coś dla siebie. Bazuje na doświadczeniach środowiska organizacji współpracujących z PAFW, a także na przeglądzie polskiej i zagranicznej literatury związanej z ewaluacją.

Zainteresowanych papierowym wydaniem prosimy o kontakt mailowy pod adres: [email protected]

Poradnikowi towarzyszy EWALUACYJNY QUIZ DIAGNOSTYCZNY – narzędzie do samooceny sposobu ewaluacji programu społecznego. Jeśli chcesz poznać mocne i słabe strony ewaluacji Twojego programu odpowiedz na wszystkie pytania quizu – na koniec otrzymasz punktową ocenę oraz rekomendacje. Twoje odpowiedzi są całkowicie anonimowe. Aby rozwiązać quiz, kliknij tutaj.

Obejrzyj też krótki film zawierający najważniejsze rady:

Tekst i redakcja: Łukasz Ostrowski i Maria Wiśnicka
Konsultacje: Maria Adamowicz, Hubert Borowski, Magda Biejat, Radosław Jasiński, Zofia Komorowska, Łucja Krzyżanowska, Renata Koźlicka-Glińska, Aleksandra Kujawska, Artur Łęga, Maciej Kochanowicz, Agnieszka Mazur, Lena Prusinowska, Ola Owczarczyk, Rafał Rudnicki, Dorota Stronkowska, Cezary Trutkowski, Marta Wąsowska, Kuba Wygnański
Projekt graficzny:  PARA-BUCH
Rok wydania:  2013 (pierwsze), 2016 (drugie)

 

Raport stanowi podsumowanie projektu BemowoStory, który zrealizowaliśmy na terenie warszawskiej dzielnicy Bemowo i który składał się z dwóch komponentów – eksploracyjno-badawczego oraz konsultacyjnego.

Głównymi celami projektu były:

Autorzy:

Maria Perchuć i Ewa Stokłuska, Magdalena Kamińska, Adam Kadenaci

Zespół badawczy:

Adam Kadenaci, Magdalena Kamińska, Jan Mencwel, Maria Perchuć, Jakub Rozenbaum, Katarzyna Starzyk, Ewa Stokłuska

Projekt graficzny: Studio Kotbury
Zdjęcia: Adam Kadenaci, Jan Mencwel, uczestnicy fotostory
Rok wydania: 2013

Raport stanowi podsumowanie badania przestrzeni komend i komisariatów policji używanej zarówno przez ich pracowników jak i osoby poszkodowane, które realizowaliśmy na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Badanie poprzedzało rozpisanie konkursu na projekt modelu komendy i komisariatu policji oraz na ich znak graficzny i identyfikację wizualną.

W ramach badania skupiliśmy się na rozpoznaniu potrzeb różnych użytkowników przestrzeni komend i komisariatów – funkcjonariuszy, pracowników cywilnych, ale przede wszystkim osób odwiedzających te instytucje w różnym charakterze – świadka, osoby pokrzywdzonej lub po prostu obywatela przebywającego w tej przestrzeni (np. poszukującego informacji). W sposób szczególny staraliśmy się poznać i opisać potrzeby specyficznych, szczególnie wrażliwych grup: dzieci, osób niepełnosprawnych, cudzoziemców, osób doświadczających przemocy.

Badanie było prowadzone przy wykorzystaniu zarówno metod ilościowych (ankiety internetowej wśród komendantów) jak i jakościowych – wywiady z przedstawicielami organizacji pozarządowych, wizyty badawcze w komendach i komisariatach, dedykowany warsztat z udziałem przedstawicieli różnych środowisk, analiza danych zastanych, w tym inspirujących rozwiązań zagranicznych.

Większość ze sformułowanych wniosków i rekomendacji odnosi się bezpośrednio do kwestii związanych z aranżacją przestrzeni. Pojawiają się jednak także inne – dotyczące m.in. przyzwyczajeń, przekonań i zakorzenionych schematów postępowania, których zmiana może mieć nie mniej istotne znaczenie dla wzajemnych relacji policji i lokalnej społeczności. Wielu z zaobserwowanych problemów nie da się bowiem rozwiązać wyłącznie poprzez standaryzację pomieszczeń.https://stocznia.org.pl/wp/wp-admin/post.php?post=1191&action=edit

Raportowi głównemu towarzyszą załączniki:

Autorzy: Maria Wiśnicka, Jan Mencwel, Jan Wiśniewski

Rok wydania: 2013

Zrzut ekranu 2016-01-20 o 06.42.43

„Targówek Mówi” to wyprawa po starej, ale rzadko dziś odwiedzanej dzielnicy – Targówku Fabrycznym – śladami wspomnień jej mieszkańców.

Targówek Fabryczny zawdzięcza swoją  nazwę licznym zakładom przemysłowym, które działały tu już od XIX wieku. Po II wojnie światowej kilkakrotnie ogłaszano wielkie plany modernizacyjne dla dzielnicy, zapowiadające poszerzanie ulic, budowę nowych zakładów oraz poprawą komunikacji z resztą miasta. Z zamiarów zazwyczaj rezygnowano w połowie drogi, a zarówno doniosłe, jak i codzienne wydarzenia zostawiały ślady w przestrzeni dzielnicy, ale przede wszystkim – w pamięci mieszkańców.

W 2013 r. w ramach projektu „Targówek mówi” zebraliśmy opowieści osób, które mieszkają na terenie Targówka Fabrycznego od wielu lat, przeprowadziliśmy kwerendę archiwów (w tym zdjęć). Następnie uruchomiliśmy stronę www, na której prezentujemy zebrane materiały.

Koordynatorzy: Jan Mencwel, Jan Wiśniewski
Projekt graficzny: Urszula Woźniak
Projekt i wykonanie technologiczne: Laboratorium ee
Rok uruchomienia: 2013

Publikacja zbierająca najważniejsze zasady i standardy realizacji procesów budżetów partycypacyjnych, została przygotowana przez grono osób zaangażowanych w realizację tego typu mechanizmów w kilku miastach Polski, reprezentujących zarówno środowisko samorządowe, jak i organizacje pozarządowe.

Zaprezentowano w niej uniwersalny model procesu budżetu partycypacyjnego oraz minimalne standardy realizacji poszczególnych jego etapów. Dokument ten jest pomyślany jako punkt odniesienia dla przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz „zwykłych” mieszkańców, chcących dopiero wprowadzić w swojej jednostce terytorialnej budżet partycypacyjny lub udoskonalić funkcjonującą już procedurę.

Autorzy: praca zbiorowa pod red. Ewy Stokłuski

Projekt graficzny: Studio Kotbury

Rok wydania: 2013, 2015 (II wydanie)