Pod koniec 2017 r. przeprowadziliśmy na zlecenie Mazowieckiego Instytutu Kultury badanie dotyczące wpływu obiektów zabytkowych na atrakcyjność turystyczną i kulturalną miasta, gminy i powiatu województwa mazowieckiego.

W ramach badania wyszczególniliśmy potencjalne obszary lokalnego wpływu zabytku, którym następnie się przyglądaliśmy. Były to oferta kulturalna, ekonomia, środowisko naturalne, jakość życia  i tożsamość lokalna. Celem badania było także wskazanie głównych czynników sprzyjających i utrudniających rozwój atrakcyjności wybranych miejscowości.

Badanie miało charakter pilotażu i służyło dostarczeniu wiedzy, wskazówek i inspiracji pomocnych w prowadzeniu rozbudowanych badań oraz w tworzeniu dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju kultury i turystyki w województwie mazowieckim.

Polegało ono na przeprowadzeniu 3 studiów przypadku w Sierpcu (mieście powiatowym, siedzibie wiejskiego skansenu), Iłży (siedzibie gminy i miasta w cieniu średniowiecznego zamku biskupów krakowskich) oraz Orońsku, w którym zabytkowy pałac pełni funkcję siedziby Centrum Rzeźby Polskiej.

Autorzy: Adam Chabiera, Damian Jaworek, Maciej Onyszkiewicz, Jan Wiśniewski
Współpraca: Jacek Drozda, Łucja Krzyżanowska, Paweł Sielczak
Korekta: Lidia Ścibek
Rok wydania: 2017

English Teaching to największy w Polsce niekomercyjny program wspierający naukę i nauczanie języka angielskiego na wsiach i w małych miastach. Jego autorem i fundatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, od 2002 roku prowadzony jest przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA.

Publikacja, przygotowana przez nas we współpracy z zespołem Programu, stanowi podsumowanie dotychczasowych osiągnięć i rezultatów Programu.
W syntetyczny sposób przedstawia ideę English Teaching, realizowane w jego ramach działania oraz – co najważniejsze – jego uczestników oraz efekty i skalę.

Została przygotowana w oparciu o różnorodne dane gromadzone przez Realizatora Programu oraz wyniki badań ewaluacyjnych prowadzonych przez Stocznię w latach 2014 oraz 2016: analizę wniosków grantowych, jakościowe badania terenowe podczas wybranych edycji, wywiady z native speakerami, ankiety z rodzicami, ankiety z uczestnikami projektów, z nauczycielami oraz
ankiety z absolwentami.

Opracowanie raportu: Katarzyna Julia Olesińska, Maciej Kochanowicz, Jan Herbst
Zespół badawczy: Damian Jaworek, Katarzyna Julia Olesińska, Maciej Kochanowicz,  Jan Herbst
Projekt graficzny
i skład:
RZECZYOBRAZKOWE.PL
Rok wydania: 2017

Publikacja powstała ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, w ramach Programu „Monitorowanie, Ewaluacja i Analizy (MEVA) 2017-2018”

pafw-no-bg

 

 

 

Wiele rzeczy drażni nas w najbliższym otoczeniu – nienawistne graffiti, które mijamy w drodze do pracy, dziura w chodniku w którą co i rusz wpadamy albo zerwany rozkład jazdy na przystanku pod domem. Większości takich spraw sami nie rozwiążemy – nie mamy do tego potrzebnych środków ani czasu, a władzom gminy trudno je dostrzec ponieważ często są to problemy drobne.

O ile byłoby prościej, gdyby po zauważeniu takiej usterki można było od razu zakomunikować sprawę odpowiedniej osobie w urzędzie gminy…

Właśnie po to powstał serwis NaprawmyTo.pl. Chcemy ułatwiać pracę samorządów i życie mieszkańców. Wierzymy, że wiele irytujących nas na co dzień spraw można bardzo łatwo rozwiązać. Nie potrzeba do tego petycji, a sprawnego współdziałania i dialogu między władzą, a obywatelem, który jest możliwy poprzez nasz serwis.

Pomysł na stworzenie serwisu zrodził się w oparciu o wnioski organizacji pozarządowych składane do Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu „Demokracja w działaniu”. Pod patronatem Fundacji i przy wsparciu koordynacyjnym Stoczni kilkanaście organizacji z całego kraju zdecydowało się pracować nad stworzeniem wspólnego narzędzia, które będzie mogło być lokalizowane w kolejnych miejscach.

 

Koordynatorka: Natalia Klamann
Rok uruchomienia:  2012

Strona, która powstała w ramach projektu KOLAB, poświęcona była wspólnemu rozwiązywaniu problemów w zakresie polityk publicznych. Zgromadziliśmy na niej wiedzę na temat szeroko rozumianego co-solvingu, który stanowi specyficzne połączenie wielosektorowości, partycypacji i innowacji.

Na stronie można było znaleźć szereg informacji, począwszy od tego, dlaczego i do kogo skierowany jest KOLAB, przez zagraniczne i polskie przykłady, na metodologii właściwej KOLAB-owi skończywszy. Ponadto stworzyliśmy KOLABtekę – multimedialną czytelnię składającą się z tekstów, filmów, audycji oraz przydatnych linków na temat różnego rodzaju inicjatyw związanych ze wspólnym rozwiązywaniem problemów.

Osoby pracujące nad zawartością strony: Katarzyna Jezierska, Bartosz Stodulski, Piotr Wawrzeńczyk
Projekt graficzny: Logotomia
Programowanie: Laboratorium ee
Rok uruchomienia: 2012

Zrzut ekranu 2016-02-12 o 23.16.44

Celem naszego badania było poznanie mocnych i słabych stron realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (SBO) oraz jego skutków dla urzędu miasta i mieszkańców Szczecina. Łącznie przeprowadziliśmy ewaluacje czterech edycji SBO.

Realizując badania, staraliśmy się uwzględnić perspektywy różnych stron – pracowników urzędu miasta, osób głosujących i składających propozycje zadań do realizacji w ramach SBO.

Informacje zbieraliśmy za pośrednictwem metod ilościowych (ankiet internetowych czy analizy danych urzędowych) i jakościowych (np. wywiadów grupowych z mieszkańcami).

Trzecia edycja

W trzeciej edycji SBO owocem naszej pracy były rekomendacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego przez urząd miasta – część z nich została uwzględniona przy tworzeniu zasad kolejnej edycji SBO.

Czwarta edycja

Celem ewaluacji czwartej edycji SBO – poza oceną przebiegu tegorocznej edycji SBO oraz identyfikacją jej mocnych i słabych stron – było również sprawdzenie, jaki wpływ ten proces wywiera na autorów projektów. Raport z badania jest dostępny na stronie urzędu miasta.

Czas realizacji: 2017–2020
Koordynatorzy: Rafał Rudnicki, Łukasz Ostrowski
Zespół: Damian Jaworek, Tomasz Piątek

W 2013 roku podjęliśmy się przeprowadzenia analizy wpływu społecznego Orange Polska. Jest to przedsięwzięcie wykraczające poza tradycyjne ramy raportowania społecznego. Oprócz samych działań firmy i ich bezpośrednich rezultatów badamy również pośredni, złożony wpływ tych działań na szeroko rozumiane otoczenie. Staramy się uchwycić zmiany, które zachodzą w Polsce w związku z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa o takiej skali i roli jak Orange Polska.

Zmiany te dotyczą 6 obszarów funkcjonowania firmy i jej społecznej odpowiedzialności – gospodarki, innowacji, pracowników, klientów, społeczności lokalnych i środowiska. W każdym z tych obszarów działalność Orange pozostawia widoczny ślad. W gospodarce, zakupy i inwestycje Orange generują co roku tysiące miejsc pracy, zwiększają obroty polskich przedsiębiorstw, a także powodują zwiększenie potencjalnego PKB Polski nawet o 0,3%. W obszarze innowacji działania Orange przekładają się na tworzenie nowych start-upów i innowacyjnych przedsiębiorstw. Tak duża firma produkuje jednak tony zanieczyszczeń i zużywa tony surowców. Analiza wpływu społecznego pozwala minimalizować te „uboczne efekty” działań i maksymalizować efekty pozytywne.

Efektem naszych działań był opublikowany w 2014 roku raport wpływu społecznego, stworzony w dwóch wersjach – wewnętrznej, rozbudowanej oraz skrótowej, zewnętrznej (dostępna tutaj).

Przygotowaliśmy także krótki film pokazujący wpływ społeczny Orange.

W ramach naszej współpracy aktualizujemy co roku zebrane dane o firmie, szukamy nowych danych, a także nowych sposobów komunikacji na temat wpływu społecznego.

Obecnie poza zbieraniem i analizowaniem danych o firmie pracujemy także nad narzędziem mierzącym wpływ społeczny w sposób bardziej systematyczny i indeksowy. Prototyp narzędzia przedstawiliśmy naszemu Klientowi w 2018 roku.

Czas realizacji: od 2013 r.
Aktualny koordynator: Jacek Grzeszak
Zespół projektu: Jacek Grzeszak i Jan Herbst
Poprzedni koordynatorzy i koordynatorki oraz członkowie zespołu: Magda Biejat, Łukasz Jonak, Julia Olesińska, Maciej Pilaszek,
Wsparcie: Łucja Krzyżanowska
Więcej informacji: http://www.orange.pl/odpowiedzialny-biznes-wplyw-spoleczny.phtml

 

Chcieliśmy zachęcić młodych warszawiaków do bardziej aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły, dzielnicy czy miasta oraz pokazać im, w jaki sposób mogą realizować swoje pomysły wykorzystując mechanizmy budżetu partycypacyjnego i inicjatywy lokalnej. Pracowaliśmy w dwóch warszawskich dzielnicach – na Bemowie i Pradze-Północ.

W ramach projektu:

Działania realizowaliśmy w partnerstwie z Lokalną Inicjatywą Bemowo, a także we współpracy z Urzędem Dzielnicy Bemowo i Urzędem Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

Podczas prowadzonych przez nas lekcji i poprzez konsultacje indywidualne przekazaliśmy młodzieży wiedzę o tym, jak mogą być aktywni obywatelsko, w jaki sposób funkcjonuje samorząd lokalny, jak kreowany jest budżet i ile kosztują różne dobra (np. remont chodnika, latarnia czy zajęcia z instruktorem).

Poprzez wycieczki, konsultacje indywidualne i debaty dzielnicowe młodzi warszawiacy, z którymi pracowaliśmy poznali miejsca aktywności lokalnej oraz urzędy dzielnic i ich pracowników.

Przede wszystkim jednak, udało się nam wspólnie nazwać i opisać młodzieżowe potrzeby i przekuć je na realne pomysły. W efekcie w tej edycji budżetu partycypacyjnego wspierani przez nas młodzi mieszkańcy założyli aż 27 projektów (21 na Bemowie i 6 na Pradze Północ), a 6 z nich zostało wybranych do realizacji. Dla porównania warto dodać, że w poprzednim roku młodzież złożyła tylko jeden projekt na Bemowie, a na Pradze Północ nie było ani jednego „młodzieżowego” projektu.

Dodatkowo kilkanaście osób już zapowiedziało, że wezmą udział także w kolejnej edycji budżetu i złożą swoje projekty.

Czas trwania: październik 2017 – czerwiec 2018
Koordynatorka po stronie Stoczni: Maria Jagaciak
Zespół projektu po stronie Stoczni: Jacek Grzeszak, Paweł Sielczak, Katarzyna Pliszczyńska

Projekt „Samorządna młodzież na Bemowie i Pradze-Północ” realizowaliśmy w ramach miejskiego Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”. Jest to spójny i długofalowy program zakładający podniesienie jakości życia młodzieży w mieście oraz rozwój partycypacji i aktywności młodych warszawiaków. Działania na rzecz młodzieży realizowany przez samorząd z udziałem przedstawicieli młodzieży, miejskich instytucji, organizacji pozarządowych, uczelni i przedsiębiorców. Program dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Zrzut ekranu 2016-04-10 o 09.49.52

Od października 2017 do czerwca 2018 wspieraliśmy starszych mieszkańców Warszawy w aktywnym uczestnictwie w 5. edycji budżetu partycypacyjnego. Działaliśmy w Śródmieściu i na Pradze-Północ.

Mimo że seniorzy tworzą znaczną część populacji Warszawy, ich udział w budżecie partycypacyjnym jest niewielki – w zeszłym roku oddali tylko 7,5% wszystkich głosów. Celem naszych działań było zwiększenie ich udziału w procedurze budżetu.

W ciągu kilku miesięcy udało nam się dotrzeć do kilkuset osób starszych mieszkających w Warszawie i poinformować ich o najważniejszych zasadach budżetu partycypacyjnego. Część z nich skutecznie zachęciliśmy do napisania swojego wniosku oraz udziału w głosowaniu. Pięć stworzonych przez seniorów projektów zostało wybranych przez mieszkańców miasta i w przyszłym roku zostanie zrealizowanych!

W ramach naszego projektu zorganizowaliśmy między innymi:

Kliknij tutaj, żeby obejrzeć podsumowanie naszego projektu.

Nasze działania zrealizowaliśmy m.in. we współpracy z Urzędem Dzielnicy Śródmieście i Urzędem Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, a także wybranymi miejscami aktywności lokalnej w obu dzielnicach.

Czas trwania: wrzesień 2017 – lipiec 2018
Koordynatorka: Agata Bluj
Zespół projektu: Agata Bluj, Katarzyna Pliszczyńska

Zrzut ekranu 2016-04-10 o 09.49.52

Projekt TRUST BON to przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A., Stocznię oraz Związek Miast Polskich. Przygotowaliśmy koncepcję akceleratora obligacji (bonów) społecznych w obszarze usług na rzecz osób zależnych ze względu na wiek (dzieci, seniorzy), stan zdrowia, niepełnosprawność lub nagromadzenie innego rodzaju problemów.

Obligacje społeczne (ang. Social Impact Bonds) to mechanizm wykorzystujący zasadę płatności za rezultaty. Zakłada, że instytucja publiczna odpowiedzialna za rozwiązanie danego problemu wchodzi w porozumienie z dostawcą usług społecznych (np. organizacją pozarządową) i inwestorem, od którego pozyskuje środki na sfinansowanie realizacji usługi. Jeśli założone efekty zostaną osiągnięte, czyli problem społeczny zostanie skutecznie rozwiązany, instytucja ta zwraca wkład finansowy inwestorowi wraz z odsetkami.

Zadaniem Stoczni było doprecyzowanie obszaru tematycznego i uszczegółowienie problemów społecznych nadających się do objęcia obligacjami społecznymi, opracowanie zestawu wskaźników pozwalających na wdrożenie akceleratora w wybranym obszarze tematycznym oraz opracowanie narzędzi pozwalających na monitoring i ewaluację jakości usług realizowanych przy zastosowaniu mechanizmu obligacji społecznych.

Podsumowaniem projektu TRUST BON i wiedzy zgromadzonej na temat rozwiązywania problemów społecznych z wykorzystaniem mechanizmu płatności za rezultat ujęliśmy w tym podręczniku.

Czas trwania: maj 2017 – kwiecień 2018
Zespół projektu po stronie Stoczni: Jan Herbst, Kuba Wygnański, Katarzyna Pliszczyńska, Zofia Komorowska

Projekt „TRUST BON – Inwestycja w społecznie opłacalny efekt” realizujemy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb

W ramach projektu zachęcaliśmy starszych mieszkańców dwóch warszawskich dzielnic – Ochoty i Żoliborza do udziału w głosowaniu w 4 edycji budżetu partycypacyjnego.

Mimo że osoby powyżej 60. roku życia tworzą 1/3 populacji stolicy, ich głosy stanowiły w 3 edycji budżetu tylko 15% wszystkich oddanych głosów.

Odpowiadając na to wyzwanie dostarczaliśmy starszym mieszkańcom Ochoty i Żoliborza wiedzy na temat zasad funkcjonowania budżetu partycypacyjnego, zachęcaliśmy do świadomego głosowania, a tym osobom, które chciały skorzystać z takiej formy wsparcia, pomagaliśmy w oddawaniu głosów.

W ramach projektu przeprowadziliśmy:

Projekt realizowaliśmy we współpracy z Urzędem Dzielnicy Ochota i Urzędem Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Czas trwania: maj–czerwiec 2017
Koordynatorki: Maria Jagaciak i Agata Bluj
Zespół projektu: Katarzyna Pliszczyńska, Dagmara Gortych
Wolontariuszka: Aneta Michalska

Projekt współfinansowało m.st. Warszawa.

warszawa_zakochaj_jpg